Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Program Operațional Capital Uman

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri:

Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții.

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:

 • creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia);
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs:

Suma totală:

 • 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță;
 • 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov, din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță.

Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează:

 • creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);
 • îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);
 • creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

Suma totală:

 • 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță;
 • 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov, din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță.

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Suma totală:

 • 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță;
 • 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov, din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță.

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate;
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate;
 • îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune);
 • reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Suma totală:

 • 206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță;
 • 5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov, din care 364.329 Euro rezervă de performanță.

Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:

 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
 • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Axa Prioritară 6 - Educație și competențe

Suma totală:

 • 1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță;
 • 85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov, din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță.

Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.

În vederea îndeplinirii OS 6.2., vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

În vederea îndeplinirii OS 6.3., vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic;
 • activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii.

În vederea îndeplinirii OS 6.4., vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie.

În vederea îndeplinirii OS 6.5., vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 • dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu;
 • elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul resurselor educaționale deschise;
 • realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.

În vederea îndeplinirii OS 6.6., vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:

 • perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic;
 • evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute alternative de formare;
 • promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul AP6, în cadrul PI;
 • alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc).

Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică

Suma totală:

 • 286.276.051 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate;
 • 18.590.933 Euro pentru Regiunea București-Ilfov.

În vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistență tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014