Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programul Operațional de Dezvoltare Rurală

Prin PNDR vor fi finantate 14 măsuri de dezvoltare dezvoltare rurală, cu o alocare financiara de 9,363 mld Euro din care 8,015 mld FEADR și 1,347 mld contribuție națională.

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
 • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

 • modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate; • încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
 • investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
 • sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor de fermieri;
 • gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
 • activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de producători.

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
 • plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu;
 • plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice;
 • plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrangeri specifice.

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție:

 • sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
 • îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și socială;
 • restaurarea și conservarea moștenirii culturale; • sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru dezvoltarea locală.

Submăsuri:

1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe;
1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare;
2.1 Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere;
4.1 Sprijin pentru investiții în exploatații agricole;
4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrare/comercializare și/sau dezvoltare de produse agricole;
4.3 Sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier;
6.1 Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri;
6.2 Sprijin pentru demararea de afaceri cu activități neagricole în zonele rurale;
6.3 Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici;
6.4 Sprijin pentru investiții în creare și dezvoltare de activități neagricole;
6.5 Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor;
7.2 Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei;
7.6*Sprijin pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;
8.1 Sprijin pentru împădurire/crearea de suprafețe împădurite;
9.1Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură;
10.1 Plăți pentru angajamente privind agromediul și clima;
11.1 Plăți pentru practici și metode de conversie către agricultura ecologică;
11.2Plăți pentru de menținerea de practici și metode pentru agricultura ecologică;
13.1 Plată compensatorie în zonele montane;
13.2 Plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;
13.3 Plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice;
15.1 Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă;
16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii;
16.2 Sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii;
16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;
17.2 Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu;
19.1 Sprijin pregătitor;
19.2 Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;
19.3 Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală;
19.4 Sprijin pentru costurile de funcționare și animare;

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/pndr-2014

7.6*- 1.1 Această sub-măsură va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare, obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale,cămine culturale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.
1.2 Contribuţia publică totală, pentru Domeniul de intervenţie DI 6B “Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, este de 194.688.825 Euro.
2.3 Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • restaurarea, conservarea si dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 • restaurarea, conservarea si/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B si construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasa B;
 • modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

 • 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, Negeneratoare de venit dar – nu va depăși 500.000 EURO
 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectelede utilitate publică, generatoare de venit dar – nu va depăși 200.000 EURO.

Pentru detalii accesați: http://afir.info/