Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programul Operațional de Cooperare

Programul este finanțat de către Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Sprijinul FEDR alocat Programului se ridică la 215 745 513 EUR, apropiat de nivelul din perioada anterioară de programare. Din această sumă, 6% sunt dedicați Asistenței Tehnice.

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020

Bugetul programului: 215 745 513 EURO

Axe prioritare:

 • Axa prioritară 1 ”O regiune bine conectată”
 • Axa Prioritară 2 ”O regiune verde”
 • Axa Prioritară 3 ”O regiune sigură”
 • Axa prioritară 4 "O regiune calificată și favorabilă incluziunii"
 • Axa prioritară 5 "O regiune eficientă".

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-bg

Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020

Bugetul programului: 89.1 milioane euro (89.1 milioane buget total – dintre care 81 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 8.1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere).

Obiectivele şi priorităţile programului:

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare:

 • Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
 • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric:

 • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

 • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi a infrastructurii TIC Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii:
 • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
 • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
 • Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-md

Programul Operaţional comun România - Ucraina 2014-2020

Bugetul programului: 66 milioane euro (66 milioane buget total – dintre care 60 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele partenere)

Obiectivele şi priorităţile programului:

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare:

 • Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia
 • Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric:
 • Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport:

 • Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii:

 • Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate
 • Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activităţi comune în vederea prevenirii dezastrelor naturale şi antropice, precum şi acţiuni comune în timpul situaţiilor de urgenţă
 • Prioritatea 4.3 – Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi cooperarea poliţiei

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-ua

Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020

Obiectivul strategic al programului

Realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi, a unei dezvoltări socio–economice echilibrate și durabile a regiunii de graniţă dintre România și Republica Serbia.

Bugetul total: 88.124.999 Euro, din care 74.906.248 Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare –IPA II

Axe prioritare:

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii (18,19 mil euro)

 • Obiectiv 1: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare, acces la piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului.

Tipuri de activități:

 • inițiative comune în vederea promovării și dezvoltării accesului pe piața muncii;
 • studii, strategii, schimburi de experiență.
 • Obiectiv 2: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, servicii ce sprijină accesul la învăţământul primar moderne şi eficiente.

Tipuri de activități:

 • dezvoltarea unor platforme și rețele, studii și cercetări;
 • investiții - construcții, reabilitări, modernizări.
 • Obiectiv 3: Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona transfrontalieră promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul constrângerilor datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră.

Tipuri de activități:

 • investiții; o achiziția de echipamente;
 • studii, strategii, schimburi de experiență.

Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul riscurilor (21,15 mil euro)

 • Obiectiv 1: Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă a resurselor naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și promovarea rețelelor transfrontaliere pentru educație și studii privind resursele de mediu.

Tipuri de activități:

 • inițiative comune, parteneriate și rețele comune, studii, strategii, schimburi de experiență în domeniul protecției mediului, managementul reziduurilor și utilizarea resurselor naturale;
 • investiții în infrastructură (cu accent pe infrastructura verde).
 • Obiectiv 2: Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu, interoperabilitate transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme inovatoare de protecție a mediului, atenuarea și prevenirea accidentelor și dezastrelor de mediu, reacții în situații de urgență, pregătirea şi conștientizarea urgențelor de mediu.

Tipuri de activități:

 • investiții în infrastructură de intervenție specifică situațiilor de urgență din aria eligibilă;
 • rețele și parteneriate comune pentru situații de urgență, studii, strategii, planuri, schimburi de experiență.

Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate (21,15 mil euro)

 • Obiectiv 1: Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătățită și eficiența infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona transfrontalieră și integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE.

Tipuri de activități:

 • investiții în infrastructură – construcții, reabilitări, modernizări
 • achiziționarea de echipamente
 • studii, strategii, schimburi de experiență, campanii de conștientizare
 • Obiectiv 2: Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi omogen în infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele izolate, prin acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente (inclusiv internet, energie)

Tipuri de activități:

 • investiții în infrastructura ICT;
 • studii, strategii, schimburi de experiență, platforme și rețele transfrontaliere; o achiziția de echipamente specifice.

Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil (18,82 mil euro)

 • Obiectiv 1: Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural, promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea atractivității reţelelor şi traseelor turistice transfrontaliere.

Tipuri de activități:

 • investiții în infrastructura de turism-construcții, reabilitări, modernizări;
 • acțiuni comune de promovare.  
 • Obiectiv 2: Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității serviciilor turistice, valorificării sustenabile a patrimoniului natural și cultural, crearea capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o calitate superioară, dezvoltarea unor produse inovative în rețele și parteneriate transfrontaliere, îmbunătățirea calității și sustenabilității infrastructurii turistice.

Tipuri de activități:

 • parteneriate de cercetare, studii, strategii, schimburi de experiență în sectorul turistic;
 • sprijin pentru dezvoltarea serviciilor turistice transfrontaliere.

Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finanțării unor proiecte strategice, pentru care beneficiarii au arătat un interes deosebit pe parcursul consultărilor derulate în vederea elaborării programului.

Axa prioritară 5: Asistență Tehnică (8,81 mil euro)

 • Obiectiv :promovarea unei implementarea efectivă și eficientă a programului prin asigurarea funcționării eficiente a organismelor programului, și a comitetelor.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-rs

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA

STRATEGIA PROGRAMULUI:

Obiectivul strategic al programului vizează realizarea de intervenții integrate cu caracter transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialului comun și abordării provocărilor comune.

Axa Prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) - 48,50 mil euro

 • prioritatea de investiții 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a întruni cerințele Uniunii în domeniul mediului și pentru a aborda necesitățile identificate de statele membre, pentru investiții care depășesc respectivele cerințe:
 • prioritatea de investiții 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) - 34,99 mil euro

 • prioritatea de investiții 7/b: Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale;
 • prioritatea de investiții 7/c:Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile.

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) - 55,07 mil euro

 • prioritatea de investiții 8/b: Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) - 57,03 mil euro

 • prioritatea de investiții 9/a: Investirea în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) - 9,55 mil euro

 • prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor.

Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) - 4,01 mil euro

 • prioritatea de investiții 11/b: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-hu

Programul Operaţional comun "Bazinul Mării Negre" 2014 - 2020

Obiectivul general:

Ȋmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.

Bugetul total: 49 milioane Euro, din care 39 milioane Euro provin din Instrumentul European de Vecinătate (ENI) şi 10 milioane Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) pentru participarea Turciei.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-bmn

Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Obiectivul strategic general al programului:

Intensificarea cooperării între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și zonele eligibile ale statelor membre, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Bugetul programului: 81.347.200 EUR din care 73.952.000 ENI+FEDER si 7.395.200 confinanţare naţională.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ro-hu-ua-rs

Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE

Obiectivul strategic general al programului

Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional. Buget total 426,309,549.12.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/ie

Programul Operaţional URBACT III

RBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a consolida capacitatea orașelor de a formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund provocărilor lor.

URBACT nu investește direct în dezvoltarea urbană (construcția de drumuri sau parcuri tehnologice). În schimb programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, ofițeri și alți actori cheie, contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale.

Buget total: 96.324.550

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/u-iii

Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020

Scopul programului este de a intensifica cooperarea regională pentru a întări eficiența politicii de coeziune în cadrul obiectivelor de investiții pentru dezvoltare și locuri de muncă și cooperare teritorială europeană. Obiectivul tematic selectat este Obiectivul nr 11: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a persoanelor interesate și asigurarea unei administrații publice eficiente.

Buget total 46.344.220

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/i-iii

Programul Transnaţional "Dunărea" 2014-2020

Obiectivul strategic general al programului

Programul transnațional Dunărea 2014-2020 va finanța proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. Buget total: 262.989.835, 60 euro

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/dunarea

Programul de Cooperare ESPON 2020

Programul de cooperare ESPON 2020, Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale continuă

Programul ESPON 2013 și are ca obiectiv susținerea cercetării teritoriului european și fundamentarea politicilor europene. Aria programului acoperă teritoriul celor 28 state membre UE, precum și al celor 4 state partenere ale programului: Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția.

Bugetul total al programului ESPON 2020 este de 48,6 milioane de euro, din care 41,3 milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020.

Pentru detalii accesați:http://www.fonduri-ue.ro/espon