Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 1741/11.06.2024 privind achiziția de Servicii organizare eveniment bilateral aferent expresiei de interes „GREEN MUSEUMS”

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, telefon + 40 21 222 84 79, e-mail: office@ro-cultura.ro.
OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii organizare eveniment bilateral aferent expresiei de interes „GREEN MUSEUMS”, astfel cum sunt descrise în Secțiunea III a Caietului de Sarcini
Cod CPV principal: 79952000-2 Servicii pentru evenimente
SURSA DE FINANȚARE: Programul PA14 RO-CULTURA - Fondul pentru Relații Bilaterale (FRB)
VALOAREA ESTIMATĂ: 577.046,42 lei fără TVA
PROCEDURA APLICATĂ: procedură simplificată proprie pentru servicii sociale și altor servicii specifice din Anexa 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Data limită și locul pentru depunerea ofertelor: 19.06.2024, ora 16:00,  la adresa de e-mail: office@ro-cultura.ro

Clarificări: Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 14.06.2024 (inclusiv), la adresa de email office@ro-cultura.ro. Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă (AC) va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cel mai târziu în data de 17.06.2024.

Modul de prezentare al ofertelor: În vederea întocmirii ofertei, operatorii economici au obligația de a parcurge întreaga documentație de atribuire publicată pe pagina www.umpcultura.ro, respectiv:

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, pentru atribuirea contractului de servicii de organizare a evenimentului  achiziție servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 la Lege, respectiv, AC utilizează criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ” și stabilește următorii factori de evaluare:

Denumire factor evaluare

Pondere

1. Prețul ofertei

60%
Punctaj maxim factor: 60 puncte

Algoritm de calcul:
Punctajul se acordă astfel:

  • Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;
  • Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.

2. Distanța unității/unităților de cazare față de locul desfășurării evenimentului, Muzeului ASTRA Sibiu

40 %
Punctaj maxim factor: 40 puncte

Punctajul se acordă astfel:
40 puncte pentru o ofertă admisibilă care propune cazarea participanților la o distanță mai mica de 2,5 km față de locul desfășurării evenimentului, Muzeului ASTRA Sibiu.

20 puncte pentru o ofertă admisibilă care propune cazarea participanților la o distanță mai mare de 2,5 km, dar mai mică sau egală cu 5 km față de locul desfășurării evenimentului, Muzeului ASTRA Sibiu.

Notă:
În situația în care un ofertant propune 2 unități de cazare, pentru aplicarea criteriului de atribuire, comisia de evaluare va lua în calcul distanța medie a celor 2 unități de cazare propuse. (ex. distanța unității de cazare A față de locul de desfășurare al evenimentului este de 3 km, iar distanța unității de cazare B la o distanță de 4,8 km, distanța medie rezultată este 3 km + 4,8 km = 7,8 km : 2 (unități) = 3,9 km (distanța medie rezultată față de locul de desfășurare al evenimentului Muzeul ASTRA Sibiu)

Pentru aplicarea criteriului de atribuire ofertanții vor prezenta denumirea și adresa unității de cazare propuse. Distanța / distanțele dintre Muzeul ASTRA Sibiu (locul de desfășurare al evenimentului) și unitatea de cazare propusă se va masura cu ajutorul https://www.google.com/maps/, secțiunea pedestru (mers pe jos), în situația în care aplicația generează mai multe trasee, se va lua în calcul distanță rezultată ca cea mai scurtă. 

Punctaj maxim total: 100 puncte

CONDIȚII DE PARTICIPARE – conform cerințelor/criteriilor descrise la pct. IV din Secțiunea I - Instrucțiuni către ofertanți
Limba de redactare a ofertelor: oferta și documentele care însoțesc oferta vor fi întocmite în limba română. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
Tipul contractului: contract de achiziție publică de servicii, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. o), coroborat de art. 35 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificările și completărle ulterioare,
Ajustarea prețului contractului: prețul este ferm şi poate fi ajustat numai în condițiile stipulate la art. 4.3 din Modelul de contract publicat.