Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

 Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, codul MySMIS129541/codul proiectului SIPOCA 709.

Beneficiar: Ministerul Culturii
Partener: Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
Data de începere: 01.01.2021
Perioada de implementare: ianuarie 2021 – aprilie 2023
Valoarea totală: 7.085.920 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 6.502.586,77 lei (5.951.029,35 lei FSE și 551.557,42 lei buget național) și cofinanțare eligibilă a Beneficiarului: 583.333,23 lei.

Website-ul proiectului: umpcultura.ro/ssdc

Obiectiv General/Scop

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura coerență și viziune actului decizional în cadrul sectorului cultural, precum și fundamentarea bazată pe dovezi, necesară elaborării politicilor publice, programelor și proiectelor din domeniul culturii.

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii va fi documentul de planificare culturală la nivel național, ce va fundamenta documentele strategice de nivel regional, județean și local și documentațiile operaționale pentru programe și proiecte cu fonduri publice, precum și celelalte strategii de dezvoltare la nivel național cu relevanță și impact cultural. Având o corelare a obiectivelor și măsurilor relevante pentru acțiuni în sectorul cultural, cresc șansele îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul culturii, a accesului la cultură și creșterea diversității expresiilor culturale, integrării culturii în proiectele de dezvoltare teritorială durabilă, stimulării economiei creative și prezenței culturii române pe plan internațional.

Obiective specifice

 • Optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerenței și a unei viziuni comune în sectorul cultural, prin elaborarea unui document strategic național în domeniul culturii. Creșterea nivelului de instruire în rândul personalului din instituțiile din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (direcțiile județene pentru cultură) cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor de la nivel european.
 • Crearea de instrumente capabile să fundamenteze procesele decizionale la nivel local, în vederea generării unui cadru coerent de dezvoltare în domeniul culturii, inclusiv informarea decidenților locali în ceea ce privește specificitatea managementului cultural pentru o mai bună coordonare a rețelelor proprii de instituții publice de toate categoriile (biblioteci, așezăminte culturale, instituții de spectacole sau concerte, muzee și case memoriale, obiective de patrimoniu).

Activități principale

 1. Elaborarea Strategiei sectoriale ce cuprinde următoarele etape:
  • elaborarea unei analize funcționale;
  • elaborarea Strategiei, a planului de acțiuni aferent și a unui set de indicatori viabili de monitorizare și evaluare, pe fiecare direcție de acțiune;
  • organizarea a 3 ateliere de lucru pentru testarea și dezbaterea rezultatelor preliminare ale diagnozei/analizei funcționale;
  • organizarea a 3 ateliere de lucru pentru testarea și dezbaterea variantei preliminare a Strategiei;
  • elaborarea a două politici publice și evaluarea ex-ante a impactului acestora;
  • organizarea a 8 sesiuni de informare (seminare regionale).
 2. Organizarea a 3 sesiuni de formare în domeniul managementului strategic și al politicilor publice pentru creșterea nivelului de instruire în rândul personalului instituțiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate.

Rezultate așteptate

Implementarea proiectului va avea două rezultate majore:

 • Elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030 și adoptarea documentului la nivel guvernamental
 • Îmbunătățirea cunoștințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale în domeniul managementului strategic și al politicilor publice în domeniul Culturii prin desfășurarea a 3 sesiuni de formare a câte 3 zile fiecare, în care vor fi formate și certificate 80 de persoane.