STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Proiectul

Elaborarea unei strategii pentru domeniul culturii este menționată în cadrul Programului de guvernare 2018-2020, capitolul „Cultură. Culte. Minorități”, unde se face referire la o Strategie Natională pentru Dezvoltarea Culturii. Adoptarea unei strategii naționale în domeniul culturii a fost menționată, de asemenea, în Programul Național de Reformă 2018, prin care se implementează, la nivel național, obiectivele Strategiei Europa 2020.

Indicatorii construiți în acord cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă vor aduce un aport calitativ indicatorilor deja identificați în plan național, în corelare cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Având în vedere că Ministerul Culturii a implementat, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) proiectul „UNESCO Indicatori culturali pentru dezvoltare”, care a urmărit crearea și calcularea unui numar de 22 de indicatori care pot fi corelați cu o parte dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, se va avea în vedere și capitalizarea experienței acumulate în cadrul acestui proiect.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală colectează și analizează date și informații din sectorul cultural, realizează periodic studii și cercetări precum Barometrul de Consum Cultural, date ce justifică o dată în plus nevoia unei strategii naționale.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale și este implementat în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Valoarea totală eligibilă este în sumă de 7.085.920 lei, din care:

 • valoare eligibilă nerambursabilă: 6.502.586,77 lei (5.951.029,35 lei FSE și 551.557,42 lei buget național);
 • cofinanţare eligibilă: 583.333,23 lei.

Perioada de implementare este 01.01.2021 – 30.04.2023, cu o durată de 28 de luni.

Obiectiv general. Scop

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura coerență și viziune actului decizional în cadrul sectorului cultural, precum și fundamentarea bazată pe dovezi, necesară elaborării politicilor publice, programelor și proiectelor din domeniul culturii.

Strategia va fi documentul de planificare culturală la nivel național, ce va fundamenta documentele strategice de nivel regional, județean și local și documentațiile operaționale pentru programe și proiecte cu fonduri publice, precum și celelalte strategii de dezvoltare la nivel național cu relevanță și impact cultural. Având o corelare a obiectivelor și măsurilor relevante pentru acțiuni în sectorul cultural, cresc șansele îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul culturii, a accesului la cultură și creșterea diversității expresiilor culturale, integrării culturii în proiectele de dezvoltare teritorială durabilă, stimulării economiei creative și prezenței culturii române pe plan internațional.

Proiectul aduce elemente noi, inclusiv o abordare nouă, originală, prin care răspunde la nevoia identificată prin corelarea cu obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu seturile de indicatori rezultați din aceasta.

Totodată, perioada de aplicabilitate a documentului va fi în linie cu noua perioadă bugetară a UE, precum și cu urmatoarea Agendă pentru Cultură, respectiv pentru intervalul 2023-2030. Din acest punct de vedere, Strategia va fi corelată cu noile priorități de acțiune și de finanțare de la nivelul UE, în scopul maximizării investițiilor în domeniul culturii.

Obiective specifice

 • Optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerenței și a unei viziuni comune în sectorul cultural, prin elaborarea unui document strategic național în domeniul culturii.
 • Cresterea nivelului de instruire în rândul instituțiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (direcțiile județene pentru cultură) cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor de la nivel European.
 • Crearea de instrumente capabile să fundamenteze procesele decizionale la nivel local, în vederea generării unui cadru coerent de dezvoltare în domeniul culturii, inclusiv informarea decidenților locali în ceea ce priveste specificitatea managementului cultural pentru o mai bună coordonare a rețelelor proprii de instituții publice de toate categoriile (biblioteci, asezăminte culturale, instituții de spectacole sau concerte, muzee și case memoriale, obiective de patrimoniu).

Activități principale

 1. Elaborarea Strategiei sectoriale ce cuprinde următoarele etape:
  • elaborarea unei analize funcționale;
  • elaborarea Strategiei, a planului de acțiuni aferent și a unui set de indicatori viabili de monitorizare și evaluare, pe fiecare direcție de acțiune;
  • organizarea a 3 ateliere de lucru pentru testarea și dezbaterea rezultatelor preliminare ale diagnozei/analizei funcționale;
  • organizarea a 3 ateliere de lucru pentru testarea și dezbaterea variantei preliminare a Strategiei;
  • elaborarea a două politici publice și evaluarea ex-ante a impactului acestora;
  • organizarea a 8 sesiuni de informare (seminare regionale).
 2. Organizarea a 3 sesiuni de formare în domeniul managementului strategic și al politicilor publice pentru creșterea nivelului de instruire în rândul personalului instituțiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate.

Grupuri ţintă

 • Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale (personal de conducere și de execuție, înalți funcționari publici), inclusiv angajații Ministerului Culturii, ai instituțiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii (Direcțiile județene pentru Cultură, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor), precum şi personal din institutii publice din subordinea autoritatilor publice locale şi a consiliilor judetene.
 • Demnitari (ministru, secretari de stat, subsecretar de stat), conform organigramei Ministerului Culturii.

Rezultate așteptate

Implementarea proiectului va avea două rezultate majore:

 • Elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030 și adoptarea documentului la nivel guvernamental.
 • Îmbunătățirea cunostințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale în domeniul managementului strategic și al politicilor publice în domeniul Culturii, prin desfășurarea a 3 sesiuni de formare a câte 3 zile fiecare, în care vor fi formate și certificate 80 de persoane.

Management

Managementul proiectului este asigurat de o echipă formată din specialiști ai Ministerului Culturii care deține calitatea de lider și de cei ai Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală care este partener.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.