Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Cap. I. Desfăşurarea concursului

Concursurile organizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (MCIN) pentru ocuparea posturilor în cadrul Proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a României”, se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

1. Concursul se desfăşoară în trei etape, după cum urmează:

 1. etapa I – selecţia dosarelor depuse de candidaţi: verificarea existenţei, conţinutului şi conformităţii documentelor solicitate prin anunţul public
 2. etapa II – proba scrisă: constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs
  14.09.2018 - ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma verificării dosarelor. Durata probei nu va depăși 3 ore;
 3. etapa III – interviu: susţinerea de către candidaţii admişi în urma selecţiei din etapa II, a unui interviu – Data susținerii interviului 20-21.09.2018 – listele cu candidații admiși ce vor participa la concurs vor fi afișate la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, parter, intrare Aulă și pe siteul www.umpcultura.ro.

2. Se pot prezenta la etapa a II-a, respectiv a III-a numai candidații declarați admiși la etapele anterioare.

Cap. II. Drepturile şi obligaţiile candidaţilor

1. Candidaturile beneficiază de confidenţialitate până la aducerea la cunoştinţă publică a rezultatelor concursului.

2. Dosarele candidaţilor, cuprinzând toate documentele menţionate în anunţul public, se depun până la data de 06.09.2018, ora 16.00 la sediul Unităţii de Management a Proiectului.

3.
(a) Candidaţii pot consulta rezultatele fiecărei etape de concurs. Acestea vor fi afișate de către secretariatul comisiei de concurs atât la sediul MCIN din Bd. Unirii nr. 22, parter, intrarea Aulă, cât și pe site-ul www.umpcultura.ro.
(b) Rezultatele obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, pot fi contestate, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorității organizatoare a concursului. Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.
(c) Nota finală se afișează atât la sediul UMP, cât și pe site-ul www.umpcultura.ro în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea ultimei probe sau o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, după caz.

Cap. III. Comisia de concurs

1.
(a) Comisia pentru examinarea candidaţilor, denumită în continuare Comisia, se constituie prin ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.
(b) Comisia este formată din trei membri, specialişti relevanţi din domeniul de specialitate corespunzător atribuţiilor UMP.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un președinte, doi membri și un secretar.

2. Membrii Comisiei au următoarele atribuţii principale:

 1. studiază dosarele candidaţilor şi efectuează selecţia acestora;
 2. stabilesc subiectele pentru proba scrisă;
 3. stabilesc planul interviului și realizează interviul;
 4. notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;
 5. transmit secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;
 6. certifică prin semnătură, toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de secretar.

3.
(a) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale.
(b) Numele membrilor Comisiei nu vor fi aduse la cunoştinţă publică decât după încheierea tuturor etapelor concursului, odată cu publicarea oficială a rezultatului concursului şi încetarea calităţii de membru al Comisiei.

Cap. IV. Examinarea

1. Examinarea candidaţilor se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unui punctaj de maximum 100 de puncte.

2. Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.

3.
(a) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.
(b) În cazul în care nici o candidatură nu are un rezultat final de minimum 50, se reia procedura de concurs din anunţul public.