Calendar evenimente

 

 

Newsletter UMP

date abonat

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Consilier afaceri europene specialist achiziții Unitatea de Management a Proiectului

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consilier pentru afaceri europene specialist achiziții (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții, responsabilități

 1. Elaborează și actualizează strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;
 2. Întocmește documentele necesare inițierii procedurilor de achiziție (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative, strategii de contractare etc.), precum și documentațiile de atribuire și le înaintează spre aprobare conducerii;
 3. Colaborează cu personalul Unității de Management a Proiectului (UMP) și cu beneficiarii direcți ai lucrărilor, în vederea întocmirii documentațiilor de atribuire;
 4. Întocmește răspunsurile la socilitările de clarificări adresate de operatorii economici;
 5. Realizează și menține la sediul UMP un sistem eficient de monitorizare și analiză a achizițiilor și a contractărilor (cuprinzând date importante, adjudecări, sume contractuale etc), precum și un sistem riguros de înregistrare a informațiilor pentru asigurarea unei regăsiri rapide de către personalul UMP, membrii misiunilor de supervizare și control etc.;
 6. Participă în comisiile de evaluare și colaborează cu ceilalți membri ai acestora;
 7. Participă, împreună cu juristul, la întocmirea punctelor de vedere pentru contestațiile primite;
 8. Întocmește dosarul achiziției publice pentru contractele de achiziție publică/acordurile cadru încheiate, conform legislației în vigoare;
 9. Urmărește respectarea termenelor cu privire la achizițiile publice realizate la nivelul UMP astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare;
 10. Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclurile 1 și 2 – cu profil economic, juridic, tehnic.
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Cel puțin 5 ani experiență în domeniul achizițiilor publice.
Experiența în achizițiile publice de lucrări constituie avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Limba engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru în condiții de stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonală;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experți financiari externi, sau organisme financiare înternaționale, precum și abilități de mediator;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. nr. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului Unității de Management a Proiectului;
 2. scrisoare de intenție și o recomandare;
 3. CI, în original, la momentul depunerii dosarului și la intrarea în sala de concurs și în copie, la dosar;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. Curriculum Vitae;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății);
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *).
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503.
Data: 27.03.2017, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia CIOBANU

VI. BIBLIOGRAFIE, WEBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1562 (2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordul cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 98 din 19 mai 2016privind achizițiile publice;
 4. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 5. Legea nr. 101 din 19 mai 2016privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 6. Instrucțiune nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 7. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 9. Ordin nr. 842 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 10. Ordin nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.
 11. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri rambursabile”.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data: 04.04.2017, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor (proba scrisă)
Data interviului: 06.04.2017
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

Probă scrisă și interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă).

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier pentru afaceri europene specialist achiziții
în cadrul Programului constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei