Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Data publicării: 26 Martie 2021

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
Biblioteca Națională a României

DOCUMENTARIST: Selecție și validare:
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

COD DE IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DSV863

91,00

82,66

86,83

ADMIS

DOCUMENTARIST: Manipulare digitală:
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână


Nr. crt.

COD DE IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

DMD866

70,66

70,66

70,66

ADMIS

BIBLIOGRAF: Catalogare resurse culturale
4 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/ săptămână


Nr. crt.

COD DE IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CAT892

80,00

78,66

79,33

ADMIS

2.

CAT891

74,33

78,33

76,33

ADMIS

3.

CAT895

71,00

79,00

75,00

ADMIS

4.

CAT893

75,33

73,33

74,33

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.