Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. 1043/UMP/31.03.2023 privind achiziția de servicii hoteliere și transport pentru participarea la seminarul internațional din Oslo (Norvegia)

Data publicării: 31 Martie 2023

Denumirea Autorității Contractante:
Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14 RO-CULTURA, cu sediul în București, B-dul Unirii nr. 22, sector 3.

Obiectul contractului:
Servicii hoteliere și transport pentru participarea la seminarul internațional din Oslo (Norvegia)

Durata  contractului: Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părți (Autoritatea Contractantă și Prestator) şi se finalizează la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către părți.

Procedura aplicată: procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;

Data limită și locul pentru depunerea ofertelor: 10.04.2023, ora 14:00 la adresa de e-mail: office@umpcultura.ro.

Criteriul de atribuire:
Potrivit prevederilor art. 111 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, Autoritatea Contractantă utilizează criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”.


Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Prețul ofertei

Componenta financiară

80%
Punctaj maxim factor:80

Algoritm de calcul:
Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acordă punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: P(n) = (Preț minim ofertat / Preț n) x punctaj maxim alocat.

Componenta tehnică

Numărul unităților de cazare ofertate

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul:
Mod acordare punctaj:

  • 20 puncte pentru asigurarea cazării într-o singură unitate de cazare pentru întreg grupul de persoane prevăzut la pct. III. A din caietul de sarcini;
  • 10 puncte pentru asigurarea cazării în două unități de cazare pentru întreg grupul de persoane prevăzut la pct. III. A din caietul de sarcini.

Notă! Ofertele care propun divizarea grupului de persoane prevăzut la pct. III. A în 3 (trei) unități de cazare sunt considerate conforme, dar nu vor primi punctaj. Ofertele care propun divizarea grupului de persoane prevăzut la pct. III. A în mai mult de 3 (trei) unități de cazare, vor fi declarate neconforme.

Punctaj maxim total: 100

Documentația de atribuire se regăsește pe website-ul www.umpcultura.ro pe link-urile de mai jos:

NOTĂ! În vederea întocmirii ofertei, operatorii economici au obligația de a parcurge toate documentele prezentului anunț de participare.

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 05.04.2023 inclusiv la adresa de email office@umpcultura.ro. Solicitările de clarificări depuse după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, cel mai târziu în data de 07.04.2023.