Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele probei scrise pentru posturile vacante de experți din cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” 

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

Postul pentru care candidează

SALA/ ORA/DATA*

1.

Vasile Alis-Elena

ADMIS

75,33

Expert raportor analiză și sistematizare legislație

Sala 503; ora: 11:30
/12.04.2019

2.

Neagoe Cătălin-Andrei

ADMIS

65,66

EASL Titlul III

Sala 503; ora: 11:45
/12.04.2019

3.

Ionică Pîrvu

ADMIS

57,00

EASL Titlul VII

Sala 503; ora: 12:00
/12.04.2019

4.

Balotescu Irina

ADMIS

52,16

EASL Titlul VI

Sala 503; ora: 12:15
/12.04.2019

5.

Gavrilă Cristian

ADMIS

50,66

EIAL – instituții deținătoare de patrimoniu

Sala 503; ora: 12:30
/12.04.2019

6.

Borș Corina-Ioana

RESPINS

37,00

EASL Titlul III

 

7.

Ene Alina-Cristina

RESPINS

19,16

Expert raportor analiză și sistematizare legislație

 

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.