Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert inventariere în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (cod SMIS 115895)

I. DENUMIREA POSTULUI:

Expert inventariere (durata contractului – 9 luni, normă redusă/ timp inegal de lucru *) – 2 posturi

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează, sub îndrumarea științifică a Institutului Național al Patrimoniului, partener de proiect, și a coordonatorului de activitate, inventarierea unor monumente istorice și a altor bunuri de patrimoniul cultural imobil respectând metodologia de inventariere dezvoltată în cadrul proiectului.   
 2. Realizează deplasări pe teren pentru a colecta informații specifice despre monumentele istorice sau alte bunuri de patrimoniu cultural construit care fac parte din proiectul pilot de inventariere.
 3. Colaborează cu ceilalți experți inventariere în procesul de culegere a dovezilor și informațiilor despre patrimoniul cultural imobil.
 4. Analizează, prelucrează și structurează informațiile despre patrimoniul cultural imobil colectate din teren sau prin alte metode de lucru, urmărind metodologia primită și indicațiile coordonatorului de activitate.
 5. Asigură validarea științifică a informațiilor culese în procesul de colectare a dovezilor prin inventarierea pilot.
 6. Colaborează cu experții de validare și migrare a datelor/dovezilor culese. Transpun informația în format electronic sau uniformizează datele culese în format electronic pentru respectarea specificațiilor tehnice care le sunt indicate.
 7. Comunică și colaborează cu departamente ale MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național, regional sau local, dar și cu persoane fizice care pot sprijini cu informații și/sau expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului pilot de inventariere a patrimoniului cultural imobil.
 8. Asigură calitatea rezultatelor intermediare de proiect pentru care este direct responsabil.
 9. Contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării activităților menționate mai sus.
 10. Urmărește îndeplinirea la timp a activităţilor şi respectarea termenelor-limită, în acord cu cele comunicate de către coordonatorul activității și de către managerul de proiect.
 11. Completează lunar un raport detaliat de activitate, în formatul solicitat de finanțatorul proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 finalizate cu diplomă de licență în unul dintre domeniile de licență (DL): arhitectură și urbanism; arte vizuale, cu specializarea istoria și teoria artei; istorie, cu specializarea în istorie, arheologie sau istoria artei; studiul patrimoniului, cu specializarea în studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale sau arheologie, studii antice și antropologie istorică; horticultură, cu specializarea peisagistică.

2. PERFECȚIONĂRI/ SPECIALIZĂRI: 

Programe de perfecţionare profesională/ studii de masterat sau cursuri postuniversitare în domeniul patrimoniului imobil.

3. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 5 ani experiență de lucru dovedită în activități și proiecte, inclusiv de cercetare, în domeniul patrimoniului cultural imobil.
Minimum 2 ani experiență în domeniul cercetării, evidenței și inventarierii patrimoniului cultural imobil.

4. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

5. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulație internațională la alegere dintre franceză, italiană, engleză (citit, scris, vorbit).

6. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de a lua decizii, de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

7. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în inventariere, în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor privind evidența patrimoniului cultural imobil;
Bună cunoaștere a  normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural imobil.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 14.05.2019, ora 16:30
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare și normele de aplicare aferente;
 3. Ordin nr. 2260 din 18/04/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 17/07/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
 5. OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acesteia;
 6. O.G. nr. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare (aprobată cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aferente;
 7. Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 8. Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial;
 9. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural imobil și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 22.05.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului: 27.05.2019
Telefon: 021.222.84.79

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de Expert inventariere – 3 posturi – în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”