Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de consilier afaceri europene în cadrul Programului RO-CULTURA (evaluarea tehnico-financiară a proiectelor)

I. DENUMIREA POSTULUI:

 • consilier pentru afaceri europene cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor (4 ore/zi, 20 ore/săptămână, perioadă determinată: 3 luni, cu posibilitate de prelungire) – 4 posturi

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Participă la procesul de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul programului RO-CULTURA în ceea ce privește relevanța proiectului, capacitatea de implementare și experiența solicitantului și a partenerilor, fezabilitatea proiectului, impactul și sustenabilitatea proiectului;
 2. Analizează cererile de finanțare alocate și documentele aferente, cu respectarea prevederilor ghidurilor solicitantului, schemelor de ajutor de minimis/de stat, documentelor de programare și documentelor procedurale ale programului RO-CULTURA;
 3. Corelează informațiile din diferitele secţiuni ale cererii de finanțare sau din cererea de finanțare și celelalte documente incluse în dosarul de finanțare;
 4. Completează individual secțiunile alocate din Grila de evaluare tehnică și financiară inclusiv prin introducerea de comentarii care cuprind motivele concrete și obiective pentru punctajul acordat la fiecare secțiune/criteriu/sub-criteriu, recomandări și condiționalități formulate astfel încât să poată fi preluate în notificarea pentru informarea solicitanților în privința evaluării unui anumit dosar de finanțare pentru fiecare proiect alocat;
 5. Formulează recomandări cu privire la valoarea avansului care poate fi acordat PP.
 6. Propune, dacă este cazul și în conformitate cu prevederile documentelor aferente programului si apelului de propuneri de proiecte, modificări ale cererii de finanțare, care au exclusiv rolul de a remedia deficiențe de formă sau de fond ale proiectului, ce împiedică implementarea acestuia în bune condiții;
 7. Participă, dacă este cazul, la întocmirea Notei de solicitare clarificări – etapa evaluării tehnice și financiare;
 8. Analizează, dacă este cazul, răspunsurile la solicitarea de clarificări și actualizează, în funcție de răspunsurile primite, grila de evaluare;
 9. Analizează în conformitate cu atribuțiile aferente și răspunde la contestațiile depuse de solicitanți în etapa de evaluare tehnico-financiară, dacă este cazul;
 10. Participă la întâlniri de lucru cu evaluatorii în vederea clarificării unor aspecte legate de procesul de evaluare;
 11. Furnizează justificările necesare Coordonatorului de Program, dacă este cazul, cu privire la calitatea activității de evaluare;
 12. Actualizează, dacă este cazul, urmare a analizei grilelor de evaluare de către Coordonatorul de Program, grila de evaluare;
 13. Operează în Sistemul de Management Electronic al programului RO-CULTURA, în conformitate cu atribuțiile aferente;
 14. Propune, dacă este cazul și ca urmare a desfășurii activității, modificări ale documentelor și procedurilor aferente ariei de activitate;
 15. Respectă cerințele Programului privind imparțialitatea, confidențialitatea și conflictul de interese și informează de îndată conducerea Operatorului de Program cu privire la apariția unor astfel de situații în ceea ce îl/o privește și completează declarațiile aferente;
 16. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență date de conducerea Operatorului de Program.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii in regim Bologna ciclul 1 și 2, absolvite cu diplomă de licență/master sau document echivalent.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiență dovedită (prin contract/adeverință/recomandare/fișa postului etc.) în evaluare de proiecte finanțate din fonduri publice naționale sau externe (minimum 10 proiecte evaluate)
Minimum 2 ani experiență în managementul/implementarea proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile/ rambursabile.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): mediu

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor;

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și minimum o recomandare din care să rezulte experiența solicitată
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 15.07.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare „Regulament”, adoptat de Comitetul pentru MFSEE conform Articolului 10.5 al Protocolului 38c al Acordului SEE la 8 septembrie 2016 și confirmat de Comitetul Permanent al Statelor AELS la 22.09.2016;
 2. OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată prin Legea nr. 206/2017 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice și al Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 2840/31.10.2017;
 3. Acordul de Program din data de 05.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE (denumit în continuare „CMF”) şi Punctul Naţional de Contact (denumit în continuare „PNC”), pentru implementarea Programului „RO-CULTURA;
 4. Schema de minimis privind Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului, aprobată prin OMCIN 2231/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 286, respectiv 286 bis din 15.04.2019;
 5. Ghidul solicitantului – APEL Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (inclusiv anexele);
 6. Ghidul solicitantului – APEL Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate (inclusiv anexele);
 7. OMCIN nr. 2238/08.04.2019 privind modalitatea de acordare a finanțării pe bază de sume forfetare și pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanțate prin Programul RO-CULTURA derulat în cadrul Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 315./23.04.2019;
 8. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre”, „Fonduri rambursabile” și  „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 23 iulie 2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului: 26 iulie 2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante – în cadrul Programului RO-CULTURA