Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor de consilier pentru afaceri europene în cadrul RO-CULTURA

Nr.

NUME

SCRIS

INTERVIU

Punctaj final

Postul pentru care candidează

Admis/ Respins

1

CÎRJAN MIHAELA-IOANA

71,00

74,67

72,84

CAE cu atribuții în evaluarea tehnică (cultural-artistică) a proiectelor

ADMIS

2

MIUȚI RUXANDRA

73,66

80,33

77,00

CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

ADMIS

3

CÂRNU CODRINA

52,66

73,00

62,83

CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

ADMIS

4

SION MARINA RODICA

72,33

50,33

61,33

CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatului la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului de consilier pentru afaceri europene este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.