Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert sistematizare legislație (arheologie)

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert sistematizare legislație (arheologie) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ MYSMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Expert sistematizare legislație (arheologie) - perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere.

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează sistematizarea legislației cu incidență în domeniul arheologiei.
  În implementarea acestei sarcinii, se raportează la prevederile Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural, Titlul III – Reglementări specifice patrimoniului cultural imobil -, și la rapoartele de analiză și inventariere a legislației elaborate în cadrul proiectului, colaborând cu Coordonatorul și ceilalți Experți analiză, sistematizare și integrare legislație, precum și cu Experții raportori.
 2. Prin eforturi proprii şi beneficiind de sprijinul secretariatului proiectului, consultă acele autorități și instituții de la care poate obține informații relevante și statistici concludente pentru îndeplinirea atribuției menționate la punctul 1.
 3. În procesul de sistematizare a legislației, colaborează cu ceilalți Experți nominalizați să elaboreze Codul patrimoniului cultural, fiind responsabil cu redactarea textului proiectului de lege aferent Titlului III al Codului – secțiunile referitoare la arheologie. Activitatea sa de redactare a proiectului de lege se va coordona cu cea a Experților responsabili cu redactarea textului de lege aferent celorlalte titluri ale Codului patrimoniului cultural.
 4. Identifică normele metodologice necesar a fi emise în aplicarea Codului patrimoniului cultural, în domeniul arheologiei, formulând recomandări scrise în acest sens, într-un raport sintetic.
 5. Asigură integrarea, armonizarea și verificarea textului de lege elaborat în raport cu ansamblul proiectului Codului patrimoniului cultural, precum și în raport cu alte acte normative în vigoare, incidente, în special cu normele penale, de drept civil și administrativ, precum și cu convențiile internaționale având ca obiect patrimoniul arheologic, la care România este parte.
 6. Organizează, în colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți Experți desemnați, dezbaterile din cadrul consultărilor publice ale proiectului de Cod în aria sa de competență.                                                                            
 7. În colaborare cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență, în urma procesului de consultare publică a rapoartelor de analiză a legislației din domeniul patrimoniului cultural.
 8. În colaborare cu Coordonatorul și cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență, în urma procesului de consultare publică a proiectului de Cod al patrimoniului cultural.
 9. Realizează modificările textului proiectului de Cod aferent Titlului III – Arheologie, în etapa de integrare a aspectelor relevante din procesul de consultare publică, dar numai în urma adoptării concluziilor post-consultare şi în colaborare cu Coordonatorul, respectiv cu echipa de redactare a Codului.
 10. Comunică cu ceilalți experți nominalizați în Comisia de elaborare a Codului patrimoniului cultural în vederea armonizării activității desfășurate, inclusiv în procesul de consultare publică și a formulării propunerilor de text de lege. În procesul de comunicare se raportează întotdeauna la Coordonator și la Experții raportori. 
 11. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural la convocarea echipei de management a proiectului, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la fiecare lună.
 12. Asigură calitatea rapoartelor/analizelor/materialelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de elaborare și, după caz, predare comunicate de către echipa de management a proiectului.
 13. Propune măsuri de îmbunătățire a modului de colaborare și comunicare în cadrul Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 14. Comunică și colaborează în mod nemijlocit sau cu sprijinul secretariatului proiectului, după caz, cu departamentele și serviciile deconcentrate ale M.C.I.N., cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în ramurile de știință: științe juridice și/sau istorie.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

7 ani vechime în specialitate sau 7 ani experiență de lucru dovedită prin documente, în posturi, proiecte sau activități din domeniul arheologiei.

3. CUNOȘTINȚE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text și tabelare și este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC, inclusiv a platformelor colaborative.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, cel puţin limba principală fiind, la alegere, dintre: franceză, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂȚI, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experienţă de lucru în/ în relație cu administraţia publică și/sau în/cu alte instituţii publice din domeniul patrimoniului arheologic ori experiență de lucru în mediul academic specializat (formează personal în acest domeniu);
Experiență în domeniul elaborării de documente cu caracter normativ;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural și a instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul monumentelor istorice (inclusiv situri arheologice);
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. H.G. nr. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe;
 3. CI (original și copie);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății);
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 08 noiembrie 2019, ora 14:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. H.G. nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 905/2016 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 3. H.G. nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020;
 4. L. nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării;
 6. Legislația din domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, aprobată cu modificări prin Legea nr. 378/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Normele de aplicare a O.G. nr. 43/2000, aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor/ministrului culturii și patrimoniului național: O.M.C.C. nr. 2072/2000 privind Instituirea Registrului Arheologilor, O.M.C.C. nr. 2458/2004 privind Instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Național, O.M.C.C. nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic național, O.M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar, O.M.C.C. nr. 2183/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil – monument istoric sau sit arheologic, O.M.C.P.N. nr. 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa in Registrul arheologilor;
  • L. nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • L. nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial; Norme de aplicare a Legii 564/2001: Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin H.G. nr. 1268/2010, cu modificările și completările ulterioare; Metodologia privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial aprobate prin H.G. nr. 493/2004;
  • L. nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Norme de aplicare a L. nr. 422/2001, aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor/ministrului culturii și patrimoniului național: O.M.C.C. nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, O.M.C.P.N. nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici in domeniul protejării monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acestuia; O.M.C.C. nr. 2518/2007 privind metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică;
  • O.G. nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;
  • H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
 7. Acte normative cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • L. nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • L. nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • L. nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
  • L. nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată;
  • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 8. Convenții internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural arheologic, la care România este parte.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 18 noiembrie 2019
Data susținerii interviului: 21 noiembrie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante – în cadrul Proiectului Monumente istorice – planificare strategică și politici publice optimizate