Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele probei scrise din data de 06.09.2022 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Data publicării: 07 Septembrie 2022

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (MNIT)

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA/
ORA INTERVIU

1.

SV2628

82,66

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 9.30

2

MA2568

77,66

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 9.40

3

SC2596

83,66

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 9.50

4

SC2610

88,66

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 10.00

5

SC2618

79,00

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 10.10

6

SC2622

88,33

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 10.20

7

CA2569

92,66

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 10.30

8

CA2547

93,33

ADMIS

Google Meet, 09.09.2022, ora 10.40

9

MA2617

ABSENT

RESPINS

-

Notă: Interviurile vor avea loc on-line pe Google Meet, Video call link: https://meet.google.com/ihd-qzef-kik

Fiecare candidat va accesa acest link DOAR la ora programată.

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.         
  6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.