Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier pentru afaceri europene - BDCE

Data publicării: 02 August 2023

CAE expert achiziții

Nr.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

CAE2336

83,33

90,00

86,66

ADMIS

CAE arhitect

Nr.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

CAE2363

51,50

64,72

58,11

ADMIS

CAE inginer structurist

Nr.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

CAE2330

63,00

73,06

68,03

ADMIS

CAE specialist devize

Nr.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

CAE2320

53,33

57,22

55,27

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.
  8. Prin excepţie de la prevederil art. 7, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.