Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru post contractual Consilier pentru Afaceri Europene - expert achiziții - SALARIU NET 1500-1600Euro/lună

Data publicării: 06 Octombrie 2023

A) Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Culturii, cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 22, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, cf. H.G. 1336/2022:

 1. Nivelul postului: execuție
 2. Denumirea postului: consilier pentru afaceri europene – expert achiziții, post vacant, perioadă determinată
 3. Gradul/Treapta profesională: -
 4. Numărul de posturi: 1

B) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarelor de concurs conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexă;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.
 9. scrisoare de intenție.
 10. recomandare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503, persoană de contact: Claudia Ciobanu, tel: 021.222.84.79, e-mail: office@umpcultura.ro.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la B) lit. b) -e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

C) Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

D) Condiții specifice de participare la concurs:

Studii de specialitate/experiență/vechime în muncă:

 • Studii universitare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă;
 • Perfecţionări (specializări): curs autorizat Achiziții Publice
 • Minimum 3 ani experiență în achiziții publice.

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):

 • operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare (Microsoft Office și alte instrumente TIC);

Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: engleză nivel avansat

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • Capacitate de analiză și sinteză; Capacitate de lucru în echipă;
 • Capacitate de lucru în condiții de stres;
 • Abilități de comunicare și de relaționare interpersonală;
 • Abilitatea de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
 • Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

Cerinţe specifice:

 • Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
 • Disponibilitate pentru delegări.

E) Bibliografie și tematică

 • Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/O 1 1562 (2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordului- cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 337 din 9 decembrie 2022 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 şi la Bucureşti la 9 iunie 2022 https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--1204Bis--2022.html;
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Scopul si principiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice,
 • Semnificațiile termenilor și expresiilor utilizate în cadrul Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice,
 • Planificarea achiziţiilor publice,
 • Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică și elaborarea documentației de atribuire.
 • Inițierea, lansarea și derularea procedurilor de achiziție publlică.
 • Atribuirea contractului de achiziție publică și soluționarea contestațiilor.
 • Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
 • Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice.
 • Praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național.
 • Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare – Proceduri de depunere și solutionare a contestațiilor - termene de depunere, termene de soluționare, tipuri de soluții ce pot fi emise, căi de atac împotriva deciziilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare – Sfera de aplicare;
 • Instrucțiunile emise de președintele ANAP în aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice;
 • Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare – Cap. III, Secțiunea 5: Devizul general și devizul pe obiect;
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro - Secțiunile „Despre” și „Fonduri rambursabile”.

F) Calendarul de desfășurare a concursului:

 • termenul de depunere a dosarelor: 20.10.2023, ora 14:30
 • rezultatele selecției dosarelor: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă: 30.10.2023, ora 09:00 sala H-D-06 (demisol – sediul Ministerului Culturii)
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei
 • proba interviu: 02.11.2023
 • afişarea rezultatelor de la proba interviu: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.