Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele probei scrise pentru posturile contractuale vacante - Consilier Afaceri Europene BDCE

Data publicării: 30 Octombrie 2023

CAE asistent director - secretariat

Nr. crt.

Cod identificare

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

CAE3659

ADMIS

75.00

Sala 503; ora: 13:00
/02.11.2023

2.

CAE3733

ADMIS

59.33

Sala 503; ora: 13:10
/02.11.2023

3.

CAE3628

ADMIS

55.00

Sala 503; ora: 13:20
/02.11.2023

4.

CAE3694

ADMIS

50.00

Sala 503; ora: 13:30
/02.11.2023

5.

CAE3675

RESPINS

35,66

-

6.

CAE3658

RESPINS

22,33

-

7.

CAE3566

RESPINS

ABSENT

-

8.

CAE3692

RESPINS

ABSENT

-

9.

CAE3745

RESPINS

ABSENT

-

CAE expert achiziții

Nr. crt.

Cod identificare

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

CAE3691

ADMIS

82.16

Sala 503; ora: 13:40
/02.11.2023

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.   
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.