Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert implementare Punctul național de contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori

Data publicării: 10 Noiembrie 2023

I. DENUMIREA POSTULUI: Expert implementare în cadrul Punctului național de contact Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori – 1 post
(4 ore/zi, 20 ore/săptămână, durată determinată: 6 luni

II. DESCRIEREA POSTULUI


Atribuții/ responsabilități:

 • Asigură consultanță de specialitate pentru potențialii beneficiari ai Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.
 • Răspunde de actualizarea bazelor de date a colaboratorilor interni/externi și a potențialilor beneficiari ai Programului.
 • Întocmește documentele de lucru ale Punctului de contact Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori.
 • Întocmește datele necesare actualizării constante a website-ului.
 • Organizează și participă la sesiunile de informare aferente Punctului de contact și la alte evenimente/activități ale Punctului de contact.
 • Participă la reuniunile internaționale organizate de Comisia Europeană și Agenția Executivă Europene pentru Educație și Cultură (EACEA), precum și de celelalte Puncte Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, potrivit mandatului încredințat de directorul UMP.
 • Participă la realizarea materialelor tipărite și de promovare a Programului.
 • Participă la furnizarea de asistență tehnică și consultanță de specialitate potențialilor solicitanți ai Programului.
 • Cooperează cu ceilalți membri ai echipei, precum și cu celelalte compartimente ale UMP.
 • Întocmește documentația necesară aferentă deplasărilor, în țară și străinătate, ale echipei Punctului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori, precum și a documentației pentru achiziții și contracte.
 • Verifică progresul realizat în strânsă legătură cu: obiectivele, rezultatele așteptate și indicatorii prevăzuți în cadrul programelor/proiectelor.
 • Cunoaște și respectă toate procedurile operaționale care guvernează Programul.
 • Asigură executarea la timp a activităților de care este responsabil.
 • Îndeplinește orice alte atribuții necesare pentru buna desfășurare a activității biroului și a Programului în conformitate cu cerințele Comisiei Europene și EACEA.
 • Îndeplinește orice alte atribuții date de directorul UMP.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

 • Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă;
 • Constituie un avantaj studiile în domeniul juridic, precum și studiile postuniversitare sau masterale absolvite potrivit legii în specialitatea necesară exercitării funcției și/sau certificate de competență în domeniul managementului/evaluării de proiecte atestate potrivit legii.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

 • Minimum 5 ani vechime în muncă
 • Minimum 3 ani experiență în managementul sau implementarea de programe/proiecte cu finanțare externă

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

 • Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare (Microsoft Office și alte instrumente TIC).

4. LIMBI STRĂINE:

 • Competențe excelente de limbă engleză.
 • A doua limbă străină reprezintă avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

 • Competențe de management și marketing; gândire strategică;
 • Abilități de comunicare și relaționare în domeniul specific și la nivel internațional, într-o limbă străină, într-un mediu multicultural;
 • Creativitate, inventivitate, receptivitate, flexibilitate în gândire;
 • Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
 • Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric;
 • Capacitate de lucru individual și în echipă;
 • Capacitate de lucru sub stres;
 • Integritate, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 • cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP, conform Anexei;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în formatul atașat;
 • scrisoare de intenție;
 • scrisoare/ scrisori de recomandare;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 • curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină;
 • copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință/-e care să ateste vechimea în muncă;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința va cuprinde, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitaea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății) ;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit j), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei concursului-interviul.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 17 noiembrie 2023, ora 14:30
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

Notă: Candidații vor avea în vedere legislația în vigoare la data publicării anunțului de concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 – Sala 503.
Interviul: 23 noiembrie 2023
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN
- interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese.