Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Data publicării: 28 Decembrie 2023

A) Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Culturii, cu sediul în București, Bd. Unirii nr. 22, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, cf. H.G. 1336/2022:

 1. Nivelul postului: execuție
 2. Denumirea postului: consilier pentru afaceri europene – expert tehnic, normă parțială, perioadă determinată
 3. Gradul/Treapta profesională: -
 4. Numărul de posturi: 1

B) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarelor de concurs conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexă;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar*;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.
 9. scrisoare de intenție.
 10. recomandare.

Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503, persoană de contact: Alexandra Brega, tel: 021.222.84.79, e-mail: office@umpcultura.ro.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la B) lit. b) -e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

*Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului (cazier judiciar), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

C) Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

D) Condiții specifice de participare la concurs:

 • Studii de specialitate/experiență/vechime în muncă:
  • Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 în domeniul științelor inginerești sau în arhitectură sau urbanism;
  • Minimum 5 ani experiență în execuția de lucrări/monitorizarea sau urmărirea execuției lucrărilor/dirigenție de șantier, din care minimum 1 an experienţă în execuția de lucrări/monitorizarea execuției lucrărilor/dirigenție de șantier la monumente istorice;
  • Minimum 1 an experiență în procesul de evaluare, supervizare și/sau implementare proiecte/contracte de execuție lucrări cu finanțare externă rambursabilă/nerambursabilă;
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
  • Deține cunoștințe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.
 • Limbi străine (necesitate şi nivel) cunoscute: engleză nivel mediu
 • Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
  • Capacitate de analiză și sinteză;
  • Capacitate de lucru în echipă;
  • Capacitate de lucru în condiții de stres;
  • Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
  • Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
  • Experiență în prelucrarea informațiilor;
  • Capacitatea de a îndeplini mai multe sarcini în același timp;
  • Capacitate de planificare, prioritizare și administrare eficientă a timpului;
  • Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
  • Abilități de planificare și utilizare eficientă a resurselor;
  • Orientare spre obținerea de rezultate printr-o utilizare optimă a resurselor;
  • Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.
 • Cerinţe specifice:

E) Bibliografie și tematică

 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2840/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 • Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 (republicată) privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 (republicată) privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Schema de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin OMCIN nr. 2527/2019, cu modificările și completările ulterioare (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234800)
 • Ghidul solicitantului – APEL Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice (inclusiv anexele), aprobat prin OMCIN nr. 2238/2019, cu modificările și completările ulterioare, disponibil la link-ul: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1;
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunea „Despre”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

F) Calendar de desfășurare a concursului:

 1. Termen de depunere dosare: 12.01.2024, ora 14:00
 2. Rezultate selecție dosare: în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 3. Proba scrisă: 22.01.2024, începând cu ora 09:30
 4. Afișarea rezultatelor de la proba scrisă: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei
 5. Interviu: 26.01.2024
 6. Afișarea rezultatelor de la interviu: în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.