Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor de consultant în management - expert implementare inițiativă bilaterală Sustainability Event Fondul

Data publicării: 10 Aprilie 2024

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor de consultant în management - expert implementare inițiativă bilaterală Sustainability Event Fondul pentru Relații Bilaterale RO-CULTURA

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consultant în management - expert implementare inițiativă bilaterală,  4 posturi, normă parțială, perioadă determinată (3 luni)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/ responsabilități:

 1. Asigură și răspunde de implementarea conformă a expresiei de interes și acționează în sensul îndeplinirii indicatorilor propuși;
 2. Elaborează acordul de parteneriat cu Partenerii de Inițiativă bilaterală, respectiv partenerii de program din Statul Donator și se asigură de implementarea acestuia;
 3. Identifică împreună cu Partenerii de Inițiativă bilaterală, speakerii și moderatorii evenimentului, și stabilește agenda evenimentului;
 4. Elaborează toate documentele necesare implementării inițiativei bilaterale (contracte, procese verbale, note recepție, invitații, centralizatoare, liste de prezență etc.);
 5. Colaborează cu furnizorii/prestatorii în scopul asigurării corespunzătoare a serviciilor de organizare a evenimentului (transport, cazare, catering, meniuri, sală de conferință, materiale necesare atelierelor/activităților conform agendei, etc), a serviciilor de promovare a evenimentului precum și cu speakerii/moderatori naționali/internaționali necesari desfășurării evenimentului.
 6. Identifică participanții la eveniment (din țară și din străinătate) și colaborează cu aceștia în vederea organizării aspectelor logistice și colectării tuturor documentelor necesare;
 7. Cooperează cu membrii echipei de implementare a inițiativei și identifică soluții pentru rezolvarea problemelor ce pot apărea pe parcursul implementării;
 8. Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările participanților/partenerilor de inițiativă bilaterală/finanțatorilor;
 9. Participă activ la organizarea la fața locului a  evenimentului de sustenabilitate din cadrul inițiativei bilaterale,  precum și la întâlnirile pregătitoare anterioare evenimentului;
 10. Realizează achizițiile planificate pentru această inițiativă bilaterală conform bugetului și participă în comisiile de recepție.
 11. Verifică toate documentele justificative ce rezultă din activitățile inițiativei bilaterale (livrabile, facturi/chitanțe consum carburant, bilete tren/autocar, cărți de îmbarcare etc.), depuse de contractori/participanți/parteneri în vederea efectuării plăților către aceștia;
 12. Verifică raportul evenimentului întocmit de prestator și certifică conformitatea materialelor foto-video predate de acesta;
 13. Verifică utilizarea corectă a identității vizuale pe toate materialele din cadrul evenimentului;
 14. Se asigură de cheltuirea fondurilor corectă și eficientă, în acord cu bugetul inițiativei bilaterale și cu prevederile legislației în vigoare;
 15. Întocmește documentele suport și raportările aferente inițiativei bilaterale;
 16. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de șeful ierarhic superior.
 17. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, prevederile Acordului de Program, prevederile legislației naționale și a Uniunii Europene;
 18. Respectă normele de Securitate și Sănătate în Muncă;
 19. Respectă Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare;
 20. Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
 21. Păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul serviciului;
 22. Răspunde patrimonial față de instituție, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru pagubele materiale pe care le-a cauzat cu rea voință prin faptele sale, fapte care nu se încadrează în riscul normal al serviciului;
 23. Manifestă bună credință și loialitate față de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaților săi;
 24. Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
 25. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de competență, date de superiorul ierarhic și de directorul Unității de Management a Proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

STUDII DE SPECIALITATE. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă de licență/master

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:
Minimum 5 ani vechime în muncă
Minimum 5 ani experiență în implementarea/monitorizarea/verificarea de programe/proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:
Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare (Microsoft Office și alte instrumente TIC).

4. LIMBI STRĂINE:
Cunoașterea unei limbi străine (citit/scris/vorbit): engleză: avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:
Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Spirit de observație şi inițiativă, simt organizatoric;
Capacitate de lucru individual şi în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare şi de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite şi structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar şi intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, iniţiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE: -

IV. DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARELOR DE CONCURS

 1. cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP, conform Anexei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar*;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun european.

*Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului (cazier judiciar), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 17 aprilie 2024, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Alexandra Brega

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 – Sala 503.
Interviul: 19 aprilie 2024, ora 11:00
Telefon: 021.222.84.79

 

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese.