Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATE FINALE „Sustainability Event” și „Green Museums”

Data publicării: 22 Aprilie 2024

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

Interviu

1

 SE1135

 ADMIS

82,00

2

 SE1136

 ADMIS

80,33

3

 SE1140

 ADMIS

81,00

4

 GM1156

 ADMIS

83,33

5

 GM1138

 ADMIS

85,66

6

 GM1137

 ADMIS

82,66

7

 GM1139

 ADMIS

87,66

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
2. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
3. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
4. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului, Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
5. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
7. Candidatul declarat admis la concursul de ocuparea posturilor vacante este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.
9. Prin excepție de la prevederile alin. (7), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, însoțită de documente justificative, candidatul declarat ADMIS la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.