Calendar evenimente

 

 

Director adjunct cu atribuții de coordonator

Anunț concurs pentru ocuparea postului de
Director adjunct cu atribuții de coordonator al
Programului PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

I. DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Director adjunct (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Organizează și coordonează activitatea compartimentului fonduri nerambursabile din cadrul UMP
  1. Asigură managementul compartimentului din punct de vedere organizatoric și conceptual.
  2. Monitorizează realizarea indicatorilor de performanță aferenți programelor și proiectelor cu fonduri nerambursabile gestionate de UMP.
  3. Conduce activitatea salariaților compartimentului și monitorizează respectarea cerințelor specifice din fișele de post ale acestora.
  4. Analizează nevoia de formare profesională a personalului compartimentului și propune participarea acestora la cursuri.
  5. Monitorizează elaborarea documentelor specifice derulării proiectelor și programelor cu finanțare nerambursabilă gestionate de UMP (ghiduri, norme, proceduri, rapoarte, note, referate etc).
  6. Monitorizează problemele și riscurile apărute la nivel de compartiment și propune măsuri de remediere.
  7. Stabileşte şi menţine o comunicare constantă cu reprezentanții finanțatorilor și cu terțe instituții.
  8. Monitorizează cooperarea și comunicarea în cadrul compartimentului fonduri nerambursabile, precum și cu celelalte compartimente ale UMP.
  9. Reprezintă UMP, în limitele mandatului primit, în relația cu terții.
 2. Asigură coordonarea, planificarea, implementarea și monitorizarea activităţilor desfășurate în cadrul Programului PA14
  1. Coordonează realizarea activităților necesare pentru implementarea Programului PA14.
  2. Monitorizează realizarea indicatorilor la nivel de program și coordonează monitorizarea implementării activităților din proiecte.
  3. Monitorizează încadrarea în bugetul programului, propune modificări bugetare în strânsă corelare cu îndeplinirea obiectivelor Programului PA14.
  4. Coordonează elaborarea documentelor specifice acordării de finanțări nerambursabile și derulării proiectelor și programului (ghiduri, norme, proceduri, rapoarte, note, referate, etc) și le avizează conform procedurilor operaționale specifice.
  5. Identifică și evaluează probleme și riscuri apărute la nivel de Program/proiecte și propune măsuri de remediere.
  6. Coordonează managementul comunicării prin coordonarea întregului flux de informații aferent Programului.
  7. Stabileşte şi menţine o comunicare constantă cu reprezentanții finanțatorilor și cu terțe instituții, în cadrul relațiilor instituționale necesare implementării Programului PA14.
  8. Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP.
  9. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene.
 3. Colaborează cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale.
 4. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de şeful ierarhic, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior;
 5. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de directorul Unității de Management a Proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – cu profil umanist, economic;
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 15 ani vechime în muncă.
Experiență de minimum 10 ani în management/implementare de proiecte cu finanțare externă.
Experiență de minimum 4 ani în gestionare de programe cu finanțare externă.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale, precum și abilități de mediator;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi,
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări curente, inclusiv internațional, în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

7. COMPETENȚA MANAGERIALĂ (CUNOȘTINȚE DE MANAGEMENT, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI MANAGERIALE):

Cunoştinţe de management de proiect şi organizaţional;

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

a) cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
b) scrisoare de intenție și recomandare;
c) copia actului de identitate;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
e) curriculum vitae cu foto;
f) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății);
h) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 22.11.2017, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 3. Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 4. Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
 11. Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile;
 12. Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
 13. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;
 16. PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, fifth edition
 17. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020
 18. Carte verde – eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, elaborată de Comisia Europeană, Bruxelles, 27.4.2010
 19. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 04 decembrie 2017, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului este 07 decembrie 2017
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu