Calendar evenimente

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Asistent proiect în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României

I. DENUMIREA POSTULUI:

Asistent proiect (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Colaborează cu Managerul de proiect pentru asigurarea cadrului logistic necesar derulării proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României.
 2. Este responsabil de activitatea de informare și publicitate aferentă proiectului E-cultura.
 3. Realizează comunicatele de presă și verifică dacă sunt respectate măsurile de identitate vizuală pentru proiectul E-cultura.
 4. Realizează procesele verbale din timpul întâlnirilor din cadrul proiectului E-cultura.
 5. Primeşte, selectează şi organizează scrisori, faxuri, e-mail-urile primite şi le distribuie persoanelor responsabile.
 6. Redactează şi expediază corespondenţa aferentă proiectului E-cultura.
 7. Ține evidenţa documentelor rezultate din proiect și realizează procedurile specifice de arhivare pentru proiectul E-cultura.
 8. Colaborează cu toate persoanele implicate în proiect în vederea elaborării rapoartelor aferente proiectului E-cultura.
 9. Furnizează permanent documentele necesare membrilor echipei de proiect.
 10. Furnizează permanent documentele contabile necesare responsabilului financiar al proiectului E-cultura.
 11. Organizează întâlnirile și evenimentele din proiectul E-cultura.
 12. Elaborează răspunsurile la solicitările de informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 13. Verifică respectarea termenelor de livrare contractual.
 14. Ține evidența ordinelor/deciziilor aferente proiectului E-cultura.
 15. Asigură realizarea protocolului în cadrul întâlnirilor.
 16. Actualizează diverse baze de date necesare implementării proiectului E-cultura.
 17. Elaborează documente specifice implementării proiectului E-cultura.
 18. Pregătește toate documentele necesare pentru deplasările interne și internaționale din cadrul proiectului E-cultura.
 19. Participă activ la şedințele de lucru ale echipei și la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora; realizează procesele-verbale/minutele din timpul întâlnirilor din cadrul Proiectului E-cultura
 20. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului de proiect constituie un avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență în implementare de proiecte cu finanțare externă

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții externi, precum și abilități de mediator;
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 06.09.2018, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”;
 3. Ordonanţă de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 4. Hotărârea nr. 93 din 18 februarie 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020;
 5. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
 6. Program Operational Competitivitate 2014 – 2020;
 7. Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, Apelul de Proiecte nr. 1 – Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-CULTURA, Axa prioritară 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Programul Operaţional Competitivitate.
 8. PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, fifth edition

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data proba scrisă: 14.09.2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 20/21.09.2018, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”