Calendar evenimente

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Consilier juridic în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consilier juridic (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare pentru proiectul E-cultura.
 2. Întocmește proiecte de ordine și decizii pentru proiectul E-cultura și le avizează din punct de vedere al legalității.
 3. Asigură consultanță de specialitate în elaborarea documentelor proiectului E-cultura, pe care le avizează potrivit competențelor specifice.
 4. Întocmește, împreună cu specialistul achiziții, puncte de vedere pentru contestațiile primite în cadrul procedurilor de achiziție aferente proiectului E-cultura.
 5. Redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea proiectului E-cultura.
 6. Acordă consultații cu caracter juridic persoanelor implicate în managementul și implementarea proiectului E-cultura în legătură cu aspectele legale.
 7. Informează permanent echipa de management a proiectului cu privire la modificările legislative survenite, relevante din perspectiva specificului activității.
 8. Oferă sprijin în realizarea rapoartelor aferente proiectului E-cultura.
 9. Participă la întocmirea documentelor aferente domeniului resurselor umane (ordine de încadrare, adiționare a contractelor, contracte individuale de muncă, răspunsuri la contestații etc.) pe care le avizează.
 10. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii in regim Bologna ciclul 1 și 2 științe juridice
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul juridic constituie un avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 3 ani experiență în domeniul juridic
Minimum 1 an experiență în implementarea de proiecte cu finanțare externă

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții externi, precum și abilități de mediator;
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în conditiile legii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 06.09.2018, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.
 3. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 53/2003 (Codul muncii), cu modificările și completările ulterioare;
 7. Lege cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 8. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 9. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanţă de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 14. Hotărârea nr. 93 din 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020;
 15. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
 16. Program Operational Competitivitate 2014 – 2020;
 17. Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, Apelul de Proiecte nr. 1 – Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – Sectiunea E-CULTURA, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Programul Operaţional Competitivitate.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data proba scrisă: 14.09.2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 20/21.09.2018, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”