Calendar evenimente

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Manager proiect în cadrul proiectului: Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate

I. DENUMIREA POSTULUI:

Manager de proiect (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Asigură coordonarea, planificarea, implementarea și monitorizarea activităților proiectului.
 2. Asigură managementul proiectului – organizațional și conceptual.
 3. Monitorizează realizarea obiectivelor și indicatorilor proiectului.
 4. Monitorizează încadrarea în bugetul proiectului și asigurarea fluxului de numerar necesar.
 5. Coordonează și contribuie la elaborarea documentelor administrative specifice necesare implementării proiectului.
 6. Identifică, analizează și monitorizează riscurile în proiect, propunând măsuri de remediere/atenuare.
 7. Asigură managementul comunicării prin coordonarea fluxului informațional în cadrul proiectului.
 8. Stabilește și menține o comunicare constantă cu reprezentanții finanțatorilor și cu terțe instituții.
 9. Selectează experții necesari derulării proiectului și asigură contractarea lor.
 10. Coordonează activitatea responsabilului financiar, a responsabilului achiziții, a asistentului de proiect și a coordonatorilor din cadrul proiectului.
 11. Stabilește acțiunile necesare implementării proiectului și coordonează punerea lor în practică în concordanță cu termenii Contractului de finanțare.
 12. Urmărește îndeplinirea la timp a activităţilor, stabileşte sarcinile echipei din subordine şi termenele limită.
 13. Asigură gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor şi propune măsuri de remediere a deficienţelor.
 14. Coordonează pregătirea și transmiterea către AM a tuturor rapoartelor aferente proiectului.
 15. Asigură derularea procedurilor de achiziții publice și monitorizează derularea contractelor de achiziție.
 16. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 în domeniile științe sociale, științe umaniste și arte, inginerie
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA în domeniul managementului de proiect sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) constituie un avantaj.
Constituie avantaj experiența de lucru în domeniul cultural

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 5 ani experiență în management/implementare de proiecte cu finanțare externă.
Minimum 1 an experiență într-un proiect cu finanțare din fonduri europene.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de a lua decizii, de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții externi, precum și abilități de mediator;
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

7. COMPETENȚA MANAGERIALĂ (CUNOȘTINȚE DE MANAGEMENT, CALITĂȚI ȘI APTITUDINI MANAGERIALE):

Capacitate de implementare a activităților, în context multidisciplinar;
Cunoştinţe de management de proiect şi organizaţional.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 12.09.2018, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanţă de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 3. Hotărârea nr. 93 din 18 februarie 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020
 4. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 5. HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 6. Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
 9. Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020
 10. Program Operational Capacitate Administrativă 2014 – 2020
 11. Ghidul Solicitantului -  Cererea de proiecte IP 8/2017 - Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare
 12. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 13. PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, fifth edition

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data proba scrisă: 20.09.2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 26.09.2018, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de manager proiect în cadrul proiectului„Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”