Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert metodologie inventariere - coordonare științifică și conceptuală

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert metodologie inventariere - coordonare științifică și conceptuală - în cadrul proiectului: Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate (SIPOCA 389/SMIS115895)

I. DENUMIREA POSTULUI:

Expert metodologie inventariere - coordonare științifică și conceptuală - (perioadă determinată -3 luni/ normă redusă/ timp inegal de lucru)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Realizează, sub îndrumarea Coordonatorului de activitate și a Institutului Național al Patrimoniului și în colaborare cu alți doi experți, metodologia pentru procesul pilot de inventariere a monumentelor istorice din cadrul proiectului, fiind responsabil/ă de propunerea conceptului și de structurarea documentației acesteia.
 • Coordonează și validează din punct de vedere științific activitatea celorlalți doi experți responsabili cu elaborarea metodologiei de inventariere a patrimoniului imobil.
 • Stabilește și menține o comunicare constantă cu Coordonatorul de activitate și managerul proiectului, informându-i despre progresul sub-activității din proiect pentru care este direct responsabil.
 • Comunică și colaborează cu departamentele abilitate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă realizarea metodologiei.
 • Asigură calitatea documentației de elaborarea căreia este direct responsabil, inclusiv prin verificarea permanentă a activității celorlalți 2 experți pe care îi coordonează.
 • Contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării sub-activității din proiect, respectând condițiile impuse prin contractul de finanțare a proiectului care i-au fost comunicate.
 • Urmărește îndeplinirea la timp a activităţilor şi repectarea termenelor-limită, în acord cu cele comunicate de către Coordonatorul de activitate.
 • Completează lunar un raport detaliat de activitate, în formatul solicitat de finanțatorul proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 în domeniile istorie, arhitectură și restaurarea patrimoniului imobil, finalizate cu dimplomă de licență/ master, după caz.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 10 ani experiență în activități și proiecte, inclusiv de cercetare, în domeniul patrimoniului cultural imobil.
Minimum 5 ani experiență în domeniul cercetării, evidenței și inventarierii patrimoniului cultural imobil.
Constituie avantaj: studiile doctorale în domeniul istoriei, al protejării, conservării și restaurării patrimoniului cultural imobil, al evidenței și inventarierii monumentelor istorice; certificat de atestare în domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulație internațională și la nivel mediu a unei a doua limbi străine, la alegere dintre franceză, italiană, engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de a lua decizii, de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în realizarea de studii și cercetări specifice cu privire la clasarea, evidența și inventarierea imobilelor aflate pe Lista monumentelor istorice;
Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului imobil.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 • cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 • scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul patrimoniului cultural
 • CI + copie
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 • CV
 • copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 16.01.2019, ora 16:30
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare și normele de aplicare aferente;
 • O.G. nr. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare (aprobată cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare și normele metodologice aferente;
 • Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
 • Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial;
 • O.G. nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legislația cu incidență indirectă în domeniului patrimoniului cultural imobil (spre exemplu cea referitoare la amenajarea teritorială, urbanism, construcții, protecția mediului, exproprieri);
 •  Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural imobil și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 28 ianuarie 2019
Data susținerii interviului este 31 ianuarie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

Probă scrisă, interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă).

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Expert metodologie inventariere - coordonare științifică și conceptuală și a celor două posturi de Expert metodologie inventariere în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”