Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural, în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural, perioadă determinată

 • 15 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
 • 3 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Biblioteca Metropolitană Bucureşti (BMB)

III. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Documentează resursele culturale ce urmează a fi catalogate folosind surse bibliografice științifice (resursele culturale de tip publicații - monografii și periodice);
 • Cataloghează analitic resursele culturale de tip publicații prin identificarea descriptorilor potriviți și înregistrarea în aplicația specifică, respectând standardele de calitate impuse de Europeana - Biblioteca Digitală Europeană și stabilite în cadrul proiectului E-cultura, de către specialiștii UMP.
 • Colaborează cu persoanele care asigură selecția și validarea pentru a stabili strategia de catalogare, respectând prioritățile, circuitul documentelor și criteriile de verificare și corecție.
 • Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din Acordul de participare.
 • Comunică cu Responsabilul Selecție și validare în vederea respectării specificațiilor și normelor stabilite în cadrul proiectului E-cultura, de către specialiștii UMP
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiență minimum 6 ani vechime în muncă/specialitate.
Experiența în catalogarea resurselor culturale constituie avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Solide cunoștințe de cultură generală în special din domeniul patrimoniului cultural.
Cunoștințe de utilizare a unor programe electronice de catalogare.
Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități.
Capacitate de organizare și planificare.
Capacitate de lucru individual și în echipă.
Capacitate de lucru sub stres.
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite.
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale.
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare.
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural.
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 18.02.2019 ora 16.00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Atribuțiile Bibliotecii Metropolitane Bucureştii:

  - HCGMB nr.193/2018 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
  - Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată cu modificări şi completări ulterioare

 • Procesul de digitizare în România:

  - Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008).
  - Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (Jurnalul Oficial L, 283, 29.10.2011, P.39).
  - Raport al Comisiei Către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea proiectului Europeana și calea de urmat în continuare, COM/2018/612 final.
  - Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură)

 • Principii de catalogare:

  - Linii directoare pentru aplicarea descrierilor bibliografice internaţionale standardizate la descrierea părţilor componente, Republicare revizuită a ediţiei din 1988 publicată de Autoritatea Bibliografică Universală IFLA şi Programul Internaţional MARC, 2011
  - Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009

 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana

  - Europeana Publishing Guide v1.7
  - Europeana publishing framework content
  - Europeana publishing framework metadata

 • Aspecte generale: Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 26.02.2019 ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 04.03.2019/05.03.2019 ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrulproiectuluiE-cultura: Biblioteca Digitală a României”