Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de DOCUMENTARIST Manipulare digitală - studii medii în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST Manipulare digitală - studii medii (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) - 1 post, perioadă determinată

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

III. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Realizează împărțirea fișierelor electronice rezultate prin scanarea volumelor unei publicații, în fișiere electronice distincte reprezentând articolele componente ale volumului/periodicului, ținând cont de specificațiile și normele stabilite în cadrul proiectului E-cultura, de către specialiștii UMP.
 • Verifică integritatea fișierelor electronice rulând programe specializate de analiză.
 • Realizează conversia fișierelor electronice din formatul rezultat în urma scanării, în formatele specifice expunerii on-line (jpg, pdf), conform normelor stabilite în cadrul proiectului E-cultura, de către specialiștii UMP.
 • Realizează editarea punctuală asupra fișierelor electronice (acolo unde este cazul): contrast, luminozitate, recunoaștere generică de text (OCR) etc.
 • Asigură gestiunea fișierelor electronice, organizându-le în mediile de stocare specifice, în funcție de: operatorul care a realizat scanarea, data scanării, colecția de documente etc.
 • Arhivează digital fișierele electronice și verifică integritatea arhivelor.
 • Realizează salvările de siguranță periodice (back-up) în mediile de stocare specifice.
 • Verifică periodic integritatea spațiilor de stocare și atrage atenția asupra riscurilor de deteriorare.
 • Asigură asistență scanatorilor, la cerere, privitor la aspectele tehnice ale procesului de scanare.
 • Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din Acordul de participare.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiența în procesare electronică și analiză a datelor reprezintă un avantaj.
Experiența în lucrul cu date privitoare la patrimoniul cultural reprezintă un avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: Adobe Photoshop, ACDSee, Microsoft Excel, Microsoft Access).
Bune cunoștințe de utilizare ale unor programe de prelucrare de imagini, de conversie și gestiune a datelor.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii.

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 18.02.2019 ora 16.00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 26.02.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 04.03.2019/05.03.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrulproiectuluiE-cultura: Biblioteca Digitală a României”