Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VII – control, răspunderi, sancțiuni)

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VII – control, răspunderi, sancțiuni) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ SMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VII – control, răspunderi, sancțiuni) (perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru)*

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, realizând un raport care să evidențieze și să concluzioneze asupra următoarelor aspecte:
  • suprapunerile de competențe ale diferitelor autorități publice din domeniile administrației (la toate nivelurile), inclusiv autoritățile și instituțiile specializate în patrimoniul cultural, în ceea ce privește derularea proceselor de monitorizare, control și aplicare a sancțiunilor;
  • capacitatea administrației publice (de la toate nivelurile) și a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural de a aplica prin personalul existent și prin norme procedurale prevederile legale în vigoare referitoare la monitorizare, control și sancțiuni în domeniul patrimoniului cultural;
  • jurisprudența în domeniul patrimoniului cultural (procese civile sau penale) prin raportare la tipologia și frecvența cazuisticii, dar și o analiză a motivelor cele mai frecvente pentru care procurorii decid neînceperea urmăririi penale, respectiv a motivelor pentru care făptuitorii rămân nepedepsiți în cazul aducerii în instanțe a cauzelor, atât a celor contravenționale cât și a celor infracționale;
  •  eficiența prevederilor sancționatorii - contravenționale versus cele penale - prin raportare la necesitate și la mecanismele de aplicare a acestora în prezent;
  • modele legislative și practici administrative din alte state din UE în domeniul controlului și sancțiunilor în domeniul patrimoniului cultural, reliefând ponderea prevederilor referitoare la contravenții versus a celor cu accent pe latura infracțională.
 2. În implementarea sarcinii de mai sus, respectă cerințele legate de conținutul și structura raportului agreate împreună cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului Cultural.
 3. Prin eforturi proprii și beneficiind de sprijinul secretariatului proiectului, consultă autoritățile și instituțiile cu responsabilități în procesele de monitorizare, control sau aplicare a sancțiunilor în domeniul patrimoniului cultural, resursele sistemului judiciar, organele de poliție competente sau alte organizații relevante în vederea obținerii și centralizării statisticilor și informațiilor de interes pentru realizarea raportului/ analizei de la punctul 1.
 4. Participă activ la procesul de sistematizare a legislației în colaborare cu ceilalți experți nominalizați să elaboreze Codul patrimoniului cultural, fiind responsabil cu redactarea textului de lege aferent Titlului VII al Codului, care se referă la control, răspunderi și sancțiuni.
 5. În colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți experți desemnați, organizează dezbateri profesionale în cadrul consultărilor publice în aria sa de competență.
 6. În colaborare cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență rezultate în urma procesului de consultare publică a raportului de analiză a legislației în domeniul patrimoniului cultural.
 7. Realizează modificările textului proiectului de Cod aferent Titlului VII în etapa de integrare a aspectelor relevante din procesul de consultare publică, dar numai în urma adoptării concluziilor post consultare în colaborare cu Coordonatorul și echipa de redactare a Codului.
 8. Comunică cu ceilalți experți nominalizați în Comisia de elaborare a Codului patrimoniului cultural în vederea armonizării activității desfășurate, inclusiv în procesul de consultare publică și al formulării propunerilor de text de lege. În procesul de comunicare se raportează întotdeauna la Coordonator și la Experții raportori.
 9. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural la convocarea coordonatorului, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la fiecare lună.
 10. Asigură calitatea rapoartelor/ analizelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de predare comunicate de către Coordonator.
 11. Propune măsuri de îmbunătățire a modului de colaborare și comunicare în cadrul Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 12. Comunică și colaborează în mod nemijlocit sau cu sprijinul secretariatului proiectului, după caz, cu departamentele și serviciile deconcentrate MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în ramurile de știință: științe juridice și/sau științe administrative și/sau științe militare în domeniul de studii ordine publică și siguranță națională.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

10 ani experiență de lucru dovedită prin documente în unul sau mai multe dintre domeniile: juridic, administrativ sau poliție, în posturi, proiecte sau activități în relație cu patrimoniul cultural.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text și tabelare și este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, la alegere dintre: franceză, spaniolă, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experiență de lucru în sau în relație cu administrația publică centrală și/sau locală și cu alte instituții publice;
Experiență în domeniul elaborării și modificării de proiecte legislative, inclusiv practică în redactarea actelor normative;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial;
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 3. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 4. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 6. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • O.G. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (aprobata cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a O.G. 43/2000: O.M.C.C. nr. 2183/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil – monument istoric sau sit arheologic; Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 182/2000: Normele metodologice privind evidenta, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil - O.M.C.C. nr. 2035/2000 (modificat prin O.M.C.C. nr. 2371/2008), Normele de clasare a bunurilor culturale mobile – Hotărârea Guvernului nr. 886/2008, Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003, Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal - O.M.C.C. nr. 2044/2001, Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare – Hotărârea Guvernului nr. 216/2004 (modificata prin H.G. nr. 1304/2010), Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile – Hotărârea Guvernului nr. 518/2004, Regulament CEE nr. 3911/1992, Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile – Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003, modificata prin H.G. nr. 153/2008 și H.G. nr. 1304/2010);
  • Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial; Norme de aplicare a Legii 564/2001: Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise in Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin HG nr. 1268 din 8 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; Metodologia privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise in Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise in Lista patrimoniului mondial aprobate prin HG nr. 493/2004;
  • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 422/2001: O.M.C.C. nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acestuia;
  • Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 311/2003: Normele privind aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil in vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice – O.M.C.C. nr. 2297/2006 (modificat prin O.M.C.C. nr. 2557 din 2010), Norme de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice – O.M.C.C. nr. 2057/2007;
  • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; Norme de aplicare a Legii nr. 26/2008: O.M.C.C. nr. 2491/2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Tezaur uman viu.
  • Ordonanța Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Acte normative din alte segmente ale administrației publice cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea exproprierii Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată;
  • Legea nr. 334/2002 Legea bibliotecilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale, republicată.
 8. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”