Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert inventariere și analiză legislație (finanțarea patrimoniului cultural)

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert inventariere și analiză legislație (finanțarea patrimoniului cultural) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ SMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Expert inventariere și analiză legislaţie (finanțarea patrimoniului cultural) (perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru)*

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și analizează o serie de informații cu privire la aplicarea acesteia, furnizând un raport referitor la situaţia finanţării patrimoniului cultural în prezent. Raportul va include următoarele teme, fără a se limita la acestea:
  • existenţa structurilor responsabile şi evidenţierea mecanismelor prevăzute de cadrul legal actual în ce priveşte: a) colectarea sumelor din varii taxe; b) formarea bugetelor din zona patrimoniului cultural; c) posibilitatea de iniţiativă şi de întoarcere în sistem a sumelor respective;
  • identificarea nevoilor de finanţare, în sensul subvenţiilor sau a facilităţilor fiscale din partea statului prevăzute de legislaţia actuală, şi constatarea aplicabilităţii prevederilor legale respective sau a impedimentelor de implementare a acestora;
  • analiza distincţiei dintre patrimoniul cultural aflat în proprietate privată şi a celui aflat în proprietate publică în ceea ce priveşte capacitatea proprietarilor/ administratorilor de a accesa tipurile de finanțări publice existente;
  • existenţa mecanismelor de cofinanţare prin programele de finanţare externă, în special din partea UE şi potenţialul de îmbunătăţire a atragerii acestor fonduri cu semnalarea:
   • oportunităţilor de diseminare a măsurilor dedicate patrimoniului cultural în cadrul altor programe şi măsuri versus beneficii care ar rezulta din crearea unui program operaţional distinct;
   • limitărilor birocratice privind derularea finanţărilor care intră în conflict cu interesele bunelor practici în restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural;
   • structuri şi personal care interferează în buna finanţare a protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural prin programele europene;
  • regimul impozitării şi taxării bunurilor aparţinând patrimoniului cultual naţional, chestiunea moştenirii în stimularea interesului de a deţine astfel de bunuri ca formă de tezaurizare și efectele directe ale diverselor măsuri fiscale asupra fiecărei specii a patrimoniului cultural.
 2. În vederea elaborării raportului de la punctul 1, analizează reflectări în presă ale subiectului și date statistice relevante.
 3. Prin eforturi proprii şi cu sprijinul secretariatului proiectului, consultă acele autorităţi și instituții de la care poate obține informații relevante și statistici concludente pentru elaborarea raportului de la punctul 1.
 4. Colaborează cu ceilalți experți desemnați să realizeze inventarierea și analiza legislației, cu experții raportori și Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului Cultural, respectând cerințele legate de conținutul și structura raportului formulate de acesta din urmă.
 5. Organizează, în colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți experți desemnați, dezbaterile din cadrul consultărilor publice în aria sa de competență.
 6. Integrează, în colaborare cu experții raportori, aspectele relevante pentru domeniul său de competență rezultate în urma procesului de consultare publică a raportului de analiză a legislației în domeniul patrimoniului cultural.
 7. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de analiză a legislației și de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 8. Asigură calitatea rapoartelor/ analizelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de predare comunicate de către Coordonator.
 9. Comunică și colaborează cu departamentele MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor proiectului de care este direct responsabil.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în una sau în ambele ramuri de știință: științe economice cu domeniul de licență economie, finanțe sau management); științe administrative cu specializarea administrație publică sau administrație europeană.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

7 ani experiență de lucru dovedită prin documente în unul sau mai multe dintre domeniile: economic și/sau administrativ în posturi, preferabil în programe sau activități în relație cu finanțarea patrimoniul cultural.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, cea principală fiind la alegere dintre: franceză, spaniolă, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experiență de lucru în sau în relaţie cu administrația publică centrală și/sau locală și/sau în alte instituții publice, inclusiv în implementarea unor programe de finanțare din fonduri publice interne sau externe;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ, a instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural și cu atribuții în finanțarea patrimoniului cultural;
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 3. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 4. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 6. OUG 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 7. Ordonanţa nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare
 8.  Programele de finanțare ale Ministerului Culturii și Identității Naționale (www.cultura.ro, www.umpcultura.ro )
 9. Programele de finanțare a culturii gestionate de instituții subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale (http://www.cultura.ro/institutii-de-finantare-subordonate)
 10. Programe europene prin care se finanțează cultura / la care au acces operatorii culturali din România (http://www.cultura.ro/programe-europene)
 11. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • O.G. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (aprobata cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare; Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile – Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003, modificata prin H.G. nr. 153/2008 și H.G. nr. 1304/2010);
  • Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
  • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 422/2001;
  • Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; Norme de aplicare a Legii nr. 26/2008: O.M.C.C. nr. 2436/2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare,  protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, O.M.C.C. nr. 2491/2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Tezaur uman viu;
  • Ordonanța Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;
  • HG nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
 12. Acte normative din alte segmente ale administrației publice cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea exproprierii Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată;
  • Legea nr. 334/2002 Legea bibliotecilor, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobata prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale, republicată;
 13. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”