Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Politică publică pentru meșteșugul traditional

“Politică publică pentru meșteșugul tradițional”, cod SIPOCA 239/cod MySMIS2014 112220

Descrierea programului

Proiectul “Politică publică pentru meșteșugul tradițional” răspunde nevoilor de sprijinire a meșteșugurilor tradiționale, semnalate de către actorii cheie  din domeniu (ONG-uri, meșteșugari, instituții publice), prin promovarea unor politici publice specifice, respectiv asigurarea premiselor pentru un cadru legislativ adecvat practicării meșteșugurilor.

Proiectul este relevant din mai multe motive, contribuind la:

  • Asigurarea dezvoltării abilităților și cunoștințelor necesare în rândul ONG-urilor și a partenerilor sociali relevanți privind participarea publică, formularea, promovarea și monitorizarea politicilor publice;
  • Sprijinirea colaborării în rândul actorilor cheie prin consolidarea și activarea coaliției pentru sprijinirea meșteșugurilor tradiționale;
  • Derularea procesului de elaborare a unei politici publice care să răspundă nevoilor de dezvoltare a meșteșugurilor tradiționale;
  • Promovarea unei politici publice privind organizarea meșteșugarilor artizani în vederea practicării meșteșugurilor artizanale, activităților acestora ca profesiune tradițională.

Prin atingerea rezultatelor propuse, asigurarea premiselor unui cadru legislativ adecvat practicării meșteșugurilor va duce la crearea de locuri de muncă, mobilizarea resurselor, prezervarea tradițiilor, stimularea investițiilor , crearea unui cadru favorizant de pentru asigurarea transferului de abilități și cunoștințe în domeniu.

Domeniul de politici publice (obiectivul specific)

Obiectivul general al proiectului: creșterea capacității ONG-urilor relevante în domeniul meșteșugurilor tradiționale din România de a formula și promova o propunere alternativă de politică publică, inclusiv o propunere legislativă, în ceea ce privește organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activităților acestora ca profesiune tradițională.

Prin acest obiectiv, proiectul contribuie la Componenta 1 a apelului POCA (Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard commune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP) și anume la “creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.

Planul de Guvernare 2017-2020 subliniază necesitatea adoptării unei legi a meșteșugarilor care vizează cu prioritate prezervarea și promovarea meseriilor tradiționale din România. Astfel, proiectul vine în continuarea eforturilor anterioare privind reglementarea acestui sector. Caracterul inovator al proiectului este dat de modul de abordare a procesului de elaborare a politicii publice, în sensul că într-o primă fază se realizează analiza documentată, caracterul participativ al elaborării politicii publice în care sunt implicați toți factorii interesați.
Alte strategii relevante pentru acest proiect: Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022, Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă, Acordul de parteneriat 2014-2020, documente care identifică importanța meșteșugurilor tradiționale.

Obiectivele programului

1. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor la nivelul  a 20 de reprezentanți ai ONG-urilor privind participarea publică, formularea, promovarea și monitorizarea politicilor publice;
2. Elaborarea unei politici publice alternative și documentate privind organizarea meșteșugarilor în vederea practicării activității acestora ca profesiune tradițională;
3. Promovarea politicii publice alternative privind organizarea meșteșugarilor în vederea practicării actvităților acestora ca profesiune tradițională în vederea integrării în agenda publică spre a fi acceptată.

Indicatori de rezultat (impactul politicilor)

  • capacitate crescută a ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern): 1 coaliție de ONG-uri creată;
  • Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare: 20 persoane;
  • O analiză documentată privind domeniul meșteșugurilor tradiționale elaborată;
  • O propunere de politică publică alternativă privind meșteșugurile tradiționale promovată;
  • O propunere legislativă în domeniul meșteșugurilor tradiționale.

Finanțarea programului

Proiectul primește finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1  -CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară Administrație Publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standard commune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului  este de 934.105,58 lei.

Managementul implementării programului

a) Lider parteneriat : Asociația Meștesukar Mobil
Parterner 1: Ministerul Culturii și Identității Naționale
Partener 2: Secretariatul General al Guvernului

b) Factori critici de succes/condiții cheie

#

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului

1.

Riscuri determinate de dificultăți apărute în coordonarea activităților proiectului și raportarea în MySMIS

Impact: mic
Acțiuni: asigurarea permanent a unei structure de coordonare a proiectului create din resursele umane implicate în proiect (echipa de management); stabilirea clară a responsabilităților fiecărui partener din cadrul proiectului; comunicare permanentă între partenerii implicați în proiect; pregătirea echipei de management în vederea efectuării raportărilor în My SMIS.

2.

Riscuri determinate de întârzieri înregistrate in activitatea furnizorilor de produse și servicii

Impact: mediu
Acțiuni: menționarea în cadrul contractelor a unor clause destinate evitării unor astfel de situații; crearea posibilității înlocuirii furnizorilor în cazul întegistrării unor întârzieri repetate.

3.

Riscuri determinate de identificarea / menținerea resurselor umane calificate pentru realizarea activităților din cadrul proiectului

Impact: mediu
Acțiuni: stabilirea unor atribuții clare pentru fiecare post în parte în vederea selectării și angajării persoanelor calificate pentru îndeplinirea sarcinilor, nivelul de remunerare aferent exăerților prevăzut în bugetul proiectului să fie corespunzător nivlului de implicare, atribuțiilor și calificărilor experților implicați în proiect.

4.

Riscuri determinate de participarea redusă / neparticiparea membrilor grupului țintă la actvitiățile proiectului

Impact: mediu
Acțiuni: informarea continua a membrilor grupului țintă cu privire la avantajele aduse de  participarea la activitățile proiectului; stimularea participării la activități prin oferirea suportului informational și a materialelor de informare adecvate.

5.

Riscuri determinate de întârzieri în atingerea indicatorilor / realizarea activităților în timpul estimate

Impact: mic
Acțiuni: stabilirea unor responsabilități clare pentru fiecare partener în parte; stabilirea unor corecții în cazul întârzierii în implementarea activităților și atingerea indicatorilor.

6.

Riscuri determinate de estimări nerealiste ale bugetului proiectului

Impact: mediu
Acțiuni: urmărirea execuției bugetare îndeaproape și efectuarea de notificări / acte adiționale în funcție de necesități.