STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Rezultate

Rezultate așteptate

Implementarea proiectului va avea două rezultate majore:

  • Elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030 și adoptarea documentului la nivel guvernamental.
  • Îmbunătățirea cunostințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale în domeniul managementului strategic și al politicilor publice în domeniul Culturii, prin desfășurarea a 3 sesiuni de formare a câte 3 zile fiecare, în care vor fi formate și certificate 80 de persoane.

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România, realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), relevă potențialul economic extraordinar al Sectoarelor Culturale și Creative (SCC), creșterea cheltuielilor făcute de autoritățile publice centrale și locale în domeniul culturii, fluctuațiile înregistrate la nivel de infrastructură culturală, dar și  impactul pandemiei de COVID-19 asupra domeniului.

Documentul reprezintă o primă etapă care precede elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030, asumat ca rezultat major al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), implementat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC), ca lider de proiect, și INCFC, în calitate de partener.

Analiza ex-ante efectuată reprezintă cea mai amplă mapare a resurselor informaționale, materiale, financiare și umane de până acum la nivel național și este prima dată când această abordare se face din perspectiva tuturor sectoarelor care compun domeniul culturii.

Demersul a constat în colectarea, generarea, agregarea, cuantificarea și recodificarea unui volum foarte mare de date, dublate de interpretări intersectoriale pentru a putea identifica impactul și dinamica sectorului cultural, inclusiv în ceea ce privește zonele de intersecție cu alte domenii relevante: turism, educație, digitalizare, tineret, cercetare etc.

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România – sinteze:

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030

Rezultatul principal al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” îl reprezintă Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030, care urmărește integrarea și valorificarea socială și economică, prin acțiune guvernamentală, a creativității indivizilor și comunităților, a Sectoarelor Culturale și Creative pentru o societate a viitorului incluzivă, care utilizează în mod sustenabil resursele naturale și culturale. Nevoia unei strategii sectoriale dedicate domeniului culturii este explicitată în Analiza Funcțională a Ecosistemului Cultural din România, cea mai amplă mapare a resurselor informaționale, materiale, financiare și umane de până acum la nivel național, realizată în cadrul aceluiași proiect.

Vezi documentul

Politicile publice „Cultura Deschisă” și „Cultura Viitorului”

Politica publică „Cultura deschisă” pleacă de la nevoia reală de atenuare a nivelului diferit de dezvoltare manifestat pe mai multe paliere în cadrul Sectoarelor Culturale și Creative, dintre care cele mai vizibile sunt urban/rural, public/privat sau import/export cultural. Scopul politicii publice este creșterea numărului beneficiarilor cu acces la servicii și produse culturale diversificate și de calitate până în anul 2030. Garantarea accesului la cultură – obiectivul general al acestei propuneri – este definit specific prin trei direcții mari de acțiune: crearea și îmbunătățirea mecanismelor financiare și administrative pentru finanțare, asigurarea de specialiști ai operatorilor culturali pregătiți  pentru comunicare, oferirea infrastructurii necesare unui acces facil și adecvat.

Vezi documentul

Politica publică „Cultura viitorului” pornește de la realitatea noilor tehnologii care, în Sectoarele Culturale și Creative, sunt utilizate într-o măsură foarte mică și inegal, cu diferențe semnificative între regiunile României și între urbanul mare și celelalte tipuri de comunități. Scopul politicii este pregătirea societății, a beneficiarilor și producătorilor de cultură pentru un viitor durabil, centrat pe oameni, care integrează universul digital. Obiectivul general asociat scopului enunțat este salvarea și punerea la dispoziție a  patrimoniului cultural și a creației contemporane folosind modalități durabile, incluzive și accesibile pe scară largă, în contextul noilor tehnologii.

Vezi documentul

Totodată, a fost elaborat și un ghid de bune practici cu privire la etapele și metodologia procesului de evaluare a impactului ex-ante, specific domeniului cultural

Vezi documentul

Sistemul Electronic de Consultare Publică - SeCoPu

În cadrul proiectului a fost realizat și Sistemul Electronic de Consultare Publică - SeCoPu (www.secopu.ro), o platformă online care facilitează participarea publică la procesele de consultare a proiectelor de acte normative elaborate la nivelul Ministerului Culturii, prin formularea, cu ușurință, de propuneri, observații și comentarii referitoare la documentele supuse consultării.

Sesiuni de formare în domeniul managementului strategic și al politicilor publice

În luna martie 2023 au avut loc 3 sesiuni de formare profesională, dedicate personalului din instituțiile publice de cultură de la nivel central, local și județean. La sesiuni au participat 80 de persoane, cărora le-au fost prezentate concepte, metode și tehnici de management strategic și de elaborare a politicilor publice aplicabile în cultură, precum și noțiuni generale privind administrația culturii la nivel național. Partea teoretică a fost corelată cu dimensiunea practică prin exemplificarea cu secțiuni din cadrul Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030.

Mai multe detalii